نقاط پر انرژی تحریک شده پروژه هارپ در آسمان تهران در 7 و 8 بهمن در جنوب غربی و شمال شرقی (عکس )

نقاط پر انرژی تحریک شده پروژه هارپ  در آسمان تهران در 7 و 8 بهمن در جنوب غربی و شمال شرقی (عکس )
نقاط پر انرژی فعال طرح هارپ در فضای تهران که باعث زازله در نقاط مختلف ایران و بازگشت انرژی به الاسکا و زلزله در الاسکا شد
زاویه جنوب غربی


زوایه شمال شرقی


پروژه هارپ و نقاط پر انرژی در دو و سه زوایه فضای آسمان در شب های 7 و 8 بهمن 1396

شب ها به اسمان بنگرید
 آقایان لطف کنید روزهای که مقدار اوزن و گوگرد و اکسید نیتزوو بخصوص PHOTO CHEMICALOXIDANT  درهوای تهران  در بالاترین مقدار در صد الایندگی است  به آسمان بنگرید گو های درخشان مدور را که به صورت  عمودی و افقی به همه متصل هستند را می بینید این ها ترکیب از اوزن اکسید نیترو  و گوگرد و ذرات فلورسانس شیمیایی  هستند که با چشم معمولی هم قادر به رویت و عکسبرداری از ان هستید این گوها اساس انتقال نیروی الکترومغناطیسی به زمین زیر ان هستند این نمای از پروژه هارپ است 
آسمان تهران 7 بهمن به نقطه درخشان در چرخش در زاویه 43 درجه حنوب غربی دقت کنید 
پروژه هارپ و رابطه ان با زلزله و طوفان و ایجاد بیمارهای روحی و روانی و  توهم
پروژه هارپ  در واقع  ادامه  و کامل کننده
پروژه های همچون  ژن سیاه پروژه دیو   Operation LAC  و پروژه 112 , و پروژه لک DEW است 
سازمان اطلاعاتی سیا به کمک نیروی هوایی و دریایی امریکا با همکاری قسمت بررسی سلاح های بیولوژیک و میکروبی امریکا در دهه 1950 تا اواخر دهه 1960  دست به یک سری ازمایشات سری  در رابطه با افزایش برد رادرهای خود برای کشف زیر دریایی های اتمی و مناطق موشکی روسیه زد .
در این ازمایشات که شامل ازمایش لک /شبنم (دیو) و پروژه 112 می شد موادی مثل کادمیوم و سولفید اهن و روی  را با گرده گیاهان و مواد فلورسانس و  باسیل های که تمایل شدید به جذب اهن دارند را به صورت غبار ائروسل (ابر ائروسل ) بر روی مناطق مختلف  ابتدا در مرزهای شمالی ایران پخش کرد 
در زمان شاه در سال های 1350سازمان جاسوسی  سیا به کمک هواپیماهای ارتش نیروی هوای شاهنشاهی مبادرت به پخش مواد شیمیایی حاوی آهن کادمیوم و ذرات فلورسانت ابتدا  بر روی نواحی مرزی شمال کشور ایران نمود  و قبل از شروع انقلاب  اقدام به پخش این مواد توسط هواپیماهای نیر وی هوایی شاهنشاهی  از شمال تا جنوب ایران  در مسیر راه آهن و راه های شوسه کرد   و در واقع تمامی عملیات لک و 112 و ژن سیاه و پروژه دیو در ایران  توسط سازمان جاسوسی سیا و به کمک نیروی هوای ایران انجام شد در ظاهر امریکا مدعی است  که هدف از پخش این مواد بر روی  کشور ایران  ان است که در صورت سقوط حکومت شاه  توسط روسیه و بدست گرفتن حکوکت ایران توسط چپی ها و ورود روسیه  به ایران  امریکا قادر به جاسوسی نظامی روس ها باشد تا بتواند مسیر تردد موشک ها و تانگ و وسائل نظامی روسیه را بوسیله رادارهای خود ردیابی کنند
در واقع تمامی این عملیات قسمتی از پروژه هارپ و کنترل قکر سازمان سیا امریکا است  
بر خلاف انچه در مورد زمان شروع پروژه هارپ نگاشته شده است شروع این پروژه به راستی  مربوط به  دهه 1975 می باشد
پایان قسمت اول