4 متیل امینو رکس -سرخوشی شناخنه شده -یوفوریا -ایس -قویتر از ماده مخدر متامفتامین u4eth

۴میتل امینو رکس یک ماده مخدر بسیار قوی است نام های ان یخ ice و سرخوشی شناخته شده u4eth یوفورا  Euphoriaاست .
این ماده مخدر به سادگی از قرص های انتی هیستامین ساخته می شود .4 متیل امینو رکس را می توان همانند شیشه در پایپ استفاده کرد   به فرم خوراکی و کشیدن از راه بینی هم می شود انرا استفاده کرد .
اثرات ان قویتر از شیشه (متامفتامین ) است و مدت بیشتری در بدن می ماند اثرات ان 12 ساعت با استفاده از پایپ و 16 ساعت به صورت خوراکی داوام دارد
این ماده قبلا به جای داروی ریتالین و امفتامین مورد استفاده بود و باعث کاهش اشتها می شود .
ساخت ان بسیار اسان و مشابه با ماده مخدر متامفتامین است و می توان با قرص های انتی هیستامین (پسودوافدرین احتیاج نیست )و کمی سیانید  و بروم انرا تهیه کرد .
از لحاظ شکل بلور و استفاده ان در پایپ ان چنان مشابه متامفتامین است که مصرف کننده ها متوجه نشده و حتی گیرایی ان بهتر از ماده مخدر شیشه است
مصرف و ساخت ان در جهان غیر قانونی است 
http://www.erowid.org/chemicals/4_methylaminorex/images/4_methylaminorex_basics.jpg

هیچ نظری موجود نیست: