دموکریت فیلسوف یونانی در 400 سال قبل از میلاد مسیح بطور مستقیم قادر به دیدن ذرات اتمی بود democritus could see direct atom particle

democritus  could see direct atom particle
یافته های  ما ثابت  می کند دموکریت  فیلسوف  یونانی   در 400 سال قبل از میلاد مسیح بطور مستقیم  قادر به دیدن ذرات اتمی بود
یک سال قبل ما توانستیم با استفاده از یک سری داروهای گیاهی با سنتز یک بیوپلیمر زیستی در ناحیه اسکلرا و شبکیه چشم انسان را تبدیل به یک میکروسکوپ الکترونی برای رویت ذرات اتمی کنیم

تحقیقات  ما نشان می دهد دموکریت در زمان زندگی خود در طی سفری که به خاورمیانه کرده بود با اشنایی با مغان زرتشت توانسته بود راز این کار را بیاموزد او در بازگشت به یونان این راز را به افلاطون و بسیای دیگر از  نو افلاطونیان  نیز اموخت
 دموکریت به علت استفاده بیش از حد از داروهای گیاهی که از مغان گرفته بود ابتدا دچار عوارضی مثل تورتیکولی  شد و با استفاده بیشتر این داروهای گیاهی  همراه با شراب  دچار مانیاک شد بطوری که به او فیلسوف خندان می گفتند و بدون علت می خندید  دموکریت   در اواخر عمر دموکریت  به علت  یک  نصیان عصبی  ناشی از مانیاک  چون تحمل دیدن مداوم   این ذرات را نداشت چشمان خود  را از حدقه در اورد


  در واقع تمثیل  غار افلاطون  تجریه اولیه با این داروهای گیاهی است و  دقیقا همان  تجربه ای  است که داوطلبان ما در قسمت اول این  ساخت این پلیمر انرا  تجربه کردند

ساختار پروتین ابی فلورسانس
مرحله اول
 در ابتدا با تشکیل نوعی بیوپلیمر خود ساخته از مواد گیاهی به شکل دودی  با نانوذرات کربن (فولرین ) در قسمت قرنیه  یک شبکیه  از نانوذرات فولرین تشکیل می شود 
این  پروتین به نام سیانو فلورسانس پروتین   CFP  ابتدا در اسکلرا ساخته شده و  با ادامه داروهای جدید گیاهی همراه با دی اکسید تیتانوم  در ناحیه شبکیه  چشم هم تشکیل می شود و  باعث می شود چشم با استفاده از فوتون های پر انرژی گاما بدون کمک گرفتن از سلول های مخروطی و یا میله ای  و فقط  از طریق تحریک سلول های دو قطبی در بافت شبکیه  پیام عصبی  را به عصب بینایی ارسال کرده و مغز قادر به درک  رویت ذرات اتمی  می شود
پروتین فلورسانس ابی رنگ در شبکیه چشم انسان با انحراف مسیر فوتون ها در رنج  گاما   توسط پدیده Quantum decoherence  و تقویت میلیو ن ها بار بیشتر یک فوتون از طریق   تبدیل انرژی فوتون  به پرتوی فلورسانس با عث ایجاد تغییرات نورانی و میدان  الکترومغناطیسی  بافت همبند نوع 4  سطح شبکیه می شود 
 این تغییرات میدانی با  تحریک دسته های از  سلول های دو قطبی  باعث ایجاد  پتانسیل عمل  در سیناپس بین اعصاب چشم و سلول دو قطبی شده   افزایش پلاستسیته   سلول های گلیال  مولر  در این عمل بسیار مهم هستند  
سیانو فلورسانس پروتین در قسمت خلفی اسکلرا ابتدا با تحریک سلول های بنیادی رادیال گلیال و  مولر گلیال  ابتدا باعث افزایش پلاستسیته مغز و ساخت سیناپس های جدید و نوروژنز  شده و با تغییر ریلین و اتصال جانگش بین سلولی در بافت همبند نوع   Collagen, type I, alpha 1  از طریق ساخت میکروتوبولین ها   چشم انسان را قادر به رویت ذرات اتمی می کند  

راز ساخت  این پلیمر در روی کتیبه ای به نام لوح سمرقندEmerald Tablet  نوشته شده بود و در طول تاریخ بسیاری از افراد مشهور همانند نیوتن و جابر ابن حیان در پی یافتن این راز بودند

از نظر ما منظر دنیای صغیر و کبیر افلاطون منشا گرفته از استفاده از این داروهای گیاهی و رویت ذرات اتمی است
Emerald Tablet - Wikipedia, the free encyclopedia
Macrocosm and microcosm

هیچ نظری موجود نیست: