ایا تریاک دوباره کوپنی و مصرف آن آزاد میشود شرایط اسلام برای مصرف تریاک چیست.

این روزها صحبت از آزاد شدن مواد مخدر است .
در دین اسلام مصرف تریاک منع شرعی ندارد و صحبت های اخیر مسئولین درباره آزاد شدن مواد مخدر درواقع همان  تریاک کوپنی زمان شاه است . 

اما باید به چند نکته توجه شود .
 مصرف تریاک  در سن خاصی توصیه میشود و آن افراد بالای 60 سال است .چرا !
زمانی تریاک برای مسلمان آزاد است که ابتدا نیاز های همسر خود  را تامین کند و دو نیاز در اسلام مبنا است .
مرد باید نفقه کافی  (هزینه زندگی ) را برای تامین یک زندگی آبرومند برای  همسر و فرزندانش فراهم کند 
مرد باید قادر باشد نیازها ی جسمی  همسر خود را تامین کند (سکس )
در صورت تامین هزینه های زندگی  و نیازها ی جسمی همسر یک فرد مسلمان میتواند مبادرت به مصرف تریاک کند و این در زمانی ایجاد میشود که شخص بازنشسته باشد و بالای 60 سال و حقوقی مکفی دریافت میکند و نیاز جنسی  همسران هم در حداقل است.
در صورت عدم   رعایت این شرایط  آزاد سازی مصرف تریاک معنای جز رواج اعتیاد  مواد مخدر و خانمانسوزی چیز دیگری نیست

هیچ نظری موجود نیست: