اسید پی کوماریک p-Coumaric acid بیشتر از phenylthiourea در جنین گورخرماهی باعث کاهش ساخت ملانین میشود.

اسید پی کوماریک  p-Coumaric acid   بیشتر
 از phenylthiourea در جنین گورخرماهی
 باعث کاهش ساخت ملانین میشود.
اسید پی کوماریک  p-Coumaric acid یک ترکیب آلی است که از مشتقات
 هیدروکسی اسید سینامیک (دارچین )است. 
با توجه به فعالیت های بیولوژیکی متعدد آن پیکوماریک اسید به طور گسترده ای در سیستم های
 بیوشیمیایی
 و سلولی مورد مطالعه  قرار گرفته است وبه عنوان یک نامزد درمانی مفید برای بیماری های مختلف عصبی 
در نظر گرفته شده است . 
با این حال، اثر پی  کوماریک اسید در تنظیم رشد و نمو گورخرماهی به طور کامل کشف نشده است. 
در یک مطالعه،  ما برای اولین بار مکانیسم عمل از  پی کوماریک اسید بر روی  گورخرماهی مورد 
 بررسی قرار گرفته  است.
گروه تحت درمان اسید پی کوماریک بطور  قابل توجهی باعث مهار رنگدانه از جنین گورخرماهی
 در حال  رشد جنینی 
در مقایسه با جنین کنترل شده گور خر ماهی شده است 
بدون  اینکه هیچ گونه عوارض جانبی شدید در جنین گور خر ماهی دیده شود.
 علاوه بر این،  پی کوماریک اسید   به طور موثر در دوز پائین و در غلظت کمتر باعث  بطور موثرتر از phenylthiourea. باعث  مهار ساختن ملانین melanogenic  در جنین گورخرماهی 
 شده است، 
phenylthiourea. 
 همچنین کوماریک اسید پی با phenylthiourea در سایت اسید کوجیک  محل اتصال تیروزیناز،
 که آنزیم کلیدی 
رنگدانه جنین در گورخرماهی است 
 با هم  مقایسه شده اند و . جالب توجه است، 
کوماریک اسید  با  شدت  بالاتر   آنزیم از phenylthiourea قادر به  تمایل اتصال
 محکم تری با پروتین  ها  در این قسمت است 
این نتایج نشان می دهد که پی  کوماریک اسید با قدرت بیشتر  باعث مهار فعالیت 
تیروزیناز،  میشود که در نتیجه  نقش مهمی در کاهش رنگدانه های پوستی گورخر ماهی  ایفا می کنند. 
بنابراین، کوماریک اسید پی می تواند یک عنصر موثر و غیر سمی برای
 مواد کاربردی ضد melanogenesiss باشد 


سینامیک اسید(دارچین ): یک محصول طبیعی با استفاده بالقوه در

درمان سرطان است.

Cinnamic acid: a natural product with potential 

use in cancer intervention.

                                                    Melanogenesis
، تیروزیناز، گاسید پی کوماریک  p-Coumaric acid 
p-Coumaric Acid Potently Down-regulates Zebrafish Embryo
 Pigmentation: Comparison of in vivo Assay and Computational 
p-Coumaric acid is an organic compound that is a hydroxyl derivative of cinnamic acid.
 Due to its multiple biological activities p-coumaric acid has been widely studied in biochemical
and cellular systems and is also considered as a useful therapeutic candidate for various
 neuronal diseases. However, the efficacy of p-coumaric acid on zebrafish
developmental regulation has not been fully explored. In this study, therefore,
 we first investigated the action mechanism of the p-coumaric acid on the
zebrafish development in a whole-organism model.
p-Coumaric acid treated group significantly inhibited the pigmentation
of the developing zebrafish embryos compared with control
embryos without any severe side effects.
 In addition, p-coumaric acid down-regulated more
effectively in a lower concentration than the well-known zebrafish's melanogenic inhibitor,
phenylthiourea.
We also compared the molecular docking property of p-coumaric acid
with phenylthiourea on the tyrosinase's kojic acid binding site,
which is the key enzyme of zebrafish embryo pigmentation. Interestingly
p-coumaric acid interacted with higher numbers of the amino acid residues
 and exhibited a tight binding affinity
 to the enzyme than phenylthiourea. Taken all together, these results
strongly suggest that p-coumaric acid inhibits the activity
 of tyrosinase, consequently down-regulating zebrafish
embryo pigmentation, and might play an important role
 in the reduction of dermal pigmentation.
 Thus, p-coumaric acid can be an effective and non-toxic ingredient fo
r anti-melanogenesis functional materials.

Keywords : Melanogenesis, p-coumaric acid, Pigmentation, Tyrosinase, Zebrafish

هیچ نظری موجود نیست: