زندگی یک انسان عادی چقدر ارزش دارد What is the price of human life

زندگی یک انسان عادی  چقدر ارزش  دارد What is the price of human life
 زندگی یک انسان عادی  چقدر ارزش دارد ؟
زندگی یک معتاد  چقدر می ارزد؟  

اگر این سوال را از مردم به پرسید اکثر انها  بهای زندگی یک  معتاد را کمتر از زندگی خود می دانند  
چرا  
چون او معتاد است  
چون او اسیر وسوسه استفاده از مواد مخدر است ؟ 
اگر معتادی دیگر وسوسه  استفاده از مواد مخدر را نداشته باشد و بتواند انرا کنترل کند که دیگر معتاد نیست ؟ 
پدر ما آدم و مادر ما حوا را همین وسوسه  ها از بهشت خدا به  بیرون انداخت ؟ 
آدم  و حوا که در بهشت خدا  و دمخور با او بودند سرانجام گرفتار وسوسه های شیطان  شدند ؟ 

حالا در کنار تو معتادی است که  در نظر تو زندگیش ارزش زیادی ندارد ؟  
آیا فکر می کنی خودت روزی دچار وسوسه های شیطانی نخواهی شد   
تویی که ارزش  زندگی یک  معتاد را کم بها تر از خودت می دانی و  به او کمک نمی کنی تا از شر این اعتیاد  شیطانی رهایی پیدا کند
شیطان همیشه می خواهد انسانها را در بند هوس و وسوسه هایش تا  ابد  در  اسارت داشته باشد  
ایا تو فکر می کنی
بشری یا انسان یا ادم ؟
من فکر می کنم هیچکدام ؟ 
 مطمئنا خدا هم که نیستی؟

 

هیچ نظری موجود نیست: