چطورماده مخدر هروئین و الکل شما را می کشد (گلوتامات (Glutamate) می گوید نفس بکش گابا GABAمی گوید نفس نکش How Drugs Can Kill

چطور هروئین و الکل شما را می کشد  
بسیاری به علت مصرف هروئین و الکل دچار ایست تنفسی می شوند و می میرند  
اما مواد مخدر افیونی مثل هروئین و تریاک و یا شیره  و الکل چطور باعث ایست تنفسی  و مرگ می شوند  
چطور مواد مخدر و الکل شما را می کشد
 
در بدن انسان دو ماده وجود دارد که بر روی اعصاب و مغز دو اثر مخالف دارد یکی گلوتامات (Glutamate) و دیگری اسید گاما آمینوبوتیریک (gama-amino butyric acid) (GABA)  است  
گلوتامات  ها در بدن انسان یک اثر تحریکی بر روی اعصاب دارند و افزایش انها باعث تحریک مغز و اعصاب شده و در صورتی که به مقدار زیاد  ترشح بشود ایجاد تشنج می کند  
گابا در بدن انسان یک اثر مهاری دارد و باعث بی حس شدن اعصاب و از کار افتادن انها می شود و افزایش ان از تشنج جلوگیری می کند زیرا  انتقال پیام عصبی را در  بدن انسان کند می کند  
در حالت عادی ترشح این دو ماده تقریبا برابر است و مغز با این تعادل به صورت اتوماتیک به اعصاب سیستم تنفسی به طور ناخود اگاه فرمان حرکت می دهد و ما به طور عادی تنفس می کنیم   
مصرف مواد مخدر افیونی شامل تریاک هروئین و یا شیره  باعث افزایش میزان گابا می شود شخص دچار کاهش تعداد و شدت تنفس می شود و در صورتی که میزان مصرف مواد افیونی  بطور ناگهانی و با  دوز بالا  باشد ان قدر میان گابا افزایش می یابد که  اعصاب تنفسی  و مرکز تنفس در مغز فلج شده و شخص دیگر نفس نمی کشد و می میرد  
الکل  
الکل میزان گلوتامات را کاهش می دهد به این علت اثر تحریکی گلوتامات برای نفس کشیدن کاهش می یابد و اثرات گابا بر روی تنفس افزایش و شخص دچار ایست تنفسی می شود  
در واقع اثرات گابا و گلوتامات را می توان به دو  انسان با دو شخصیت مخالف از هم مقایسه کرد  
گلوتامات می گوید نفس بکش  گابا می گوید نفس نکش  
حالا باید دید نفس کش  و نفس بکش کیست  ؟
opium.site: داروهایی كه برای افزایش حافظه مورد استفاده قرار می‌گیرند ...
opium.site: اثرات مواد غذایی و گیاه گوتوکولا و منیزیم , یوگا ...
opium.site: اثرات اگونیست و آنتاگونیست گیرنده های NMDA سیستم ...
opium.site: سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) و نقش ان درترک ...
opium.site: اثرات گابا پنتین در ترک اعتیاد به مواد مخدر
opium.site: دوپامین چیست.تاثیر دوپامین در فرایند اعتیاد.
opium.site: دوز کشنده و مرگ آور متادون چقدر است
opium.site: علائم مسمومیت و اور دوز با مخدر متامفتامین (شیشه )Signs of ...
opium.site: همسر توماس آلوادیسون به علت اور دوز با مورفین مرده است
opium.site: مخدر پارامتوکسی آمفتامین (سوپر اکستازی ) دکتر مرگ
opium.site: علت مرگ معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین ) و کوکائین با ...
opium.site: مرگ با قرص های اکستاسی تقلبی حاوی ماده مخدر متوکسی ...
opium.site: خانه فرد معتاد به مشروبات الکلی چه شکلی است (الکلیسم ...
opium.site: کمیته مبارزه با مشروبات الکلی در ایران تشکیل می شود
opium.site: واژن خانمها جایگاه مواد مخدر مشروب و پول Vaginal smuggling ...
opium.site: مراکز انرژی در بدن (قسمت اول ) پرانا یا انرژی حیات
opium.site: مخدر های مرگبار و خطرناک در جهان کدام هستند
opium.site: ریسین سمی کشنده تر از سیانور فقط برای کشتن روسای ...
How Drugs Can Kill

هیچ نظری موجود نیست: