آیا مصرف بوسپیرون تست عدم اعتیاد به مواد مخدر را مثبت می کند Buspirone - false positive for LSD

ایا مصرف قرص بوسپیرون به مقدار 5 میلی در روز تاثیری در ازمایش ازدواج دارد.
جواب 
سلام 
مصرف بوسپیرون روی تست عدم اعتیاد برای مخدر متامفتامین (شیشه) و مورفین (تریاک ) اثری ندارد 

بوسپیرون  می تواند تست عدم اعتیاد به  روانگردان ال اس دی را بصورت کاذب مثبت کند که تست  ال اس دی را هم  در ایران برا ی استخدام یا ازدواج نمی گیرند 

هیچ نظری موجود نیست: