متابوليسم باکتري “نوستوک” (Nostoc) هيدروژن آزاد مي کند که اين گاز مي تواند بالقوه بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد..

باکتري ها مي توانند در آينده به منبع سوخت تبديل شوند .
دانشمندان “دانشگاه شفيلد” انگليس مي گويند با استفاده از الگوهاي رايانه اي رياضي نشان داده اند که چگونه باکتري ها مي توانند در آينده به منبع سوخت تبديل شوند .

 محققان در اين تحقيق نقشه متابوليسم باکتري “نوستوک” (Nostoc) را تهيه کردند. نوستوک باکتري است که نيتروژن را ثابت نگاه مي دارد و در اين روند ، هيدروژن آزاد مي کند که اين گاز مي تواند بالقوه بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد.
“گوييدو سانگوينتي” استاد دانشگاه شفيلد که رياست اين مطالعه را بر عهده داشت گفت، در اين تحقيق ارتباط ميان نظام انرژي زاي باکتري نوستوک و سوخت و ساز نيتروژن هسته آن که پيش از اين شناخته نشده بود، کشف شده است.
وي گفت، هنوز زمان زيادي باقي مانده است تا بتوان با استفاده از يک استخر باکتري، خودرويي را به حرکت درآورد اما اين تحقيق گام کوچک ديگري در جهت توليد سوخت هاي پايدار به شمار مي رود.
اقدام بعدي بررسي بيشتر توليد هيدروژن و همچنين ساخت الگوهاي رياضي بيشتري خواهد بود که توانايي تلفيق منابع مختلف اطلاعات زيستي را داشته باشند.
اين تحقيق نتيجه همکاري دانشمندان علم رايانه با مهندسين شيمي در يک نظام جديد به نام زيست شناسي مصنوعي است.
زيست شناسي مصنوعي تلاش مي کند تا دريابد کدام مسير متابوليسم باکتري مسئول عملکردهاي مهم است و سپس براي انجام موثرتر اين عملکردها، ارگانيسم ها را از لحاظ ژنتيکي اصلاح مي کند.
اين يافته ها در مجله “بيو انفورمتيک” منتشر شده است.

Synthesis Ligand FeS4 (C60) - وبلاگ اطلاع رسانی درباره مواد ...

رویداد بزرگ اکسیژنی و استفاده از خوشه های اهن و گوگرد و ...

رمز دیدن اتم ها تا کهکشان های دور در نوستوک - وبلاگ رسمی ...

Prolonged hydrogen production by Nostoc in ...


هیچ نظری موجود نیست: