شناسایی سویه های بومی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز و کلونینگ ژن آلفاآمیلاز درE.coli.

مشخصات نویسندگان مقاله شناسایی سویه های بومی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز و کلونینگ ژن آلفاآمیلاز درE.coli

فهیمه افضل جوان - دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
محسن مبینی دهکردی - اعضا هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
بهناز صفار -

آمیلازها یک گروه مهم ازانزیمهای صنعتی هستند که نماینده 30درصد تولید جهانی آنزیم می باشند و کاربردهای متفاوتی درصنایع غذایی و دارویی تخمیر ساخت دترجنت ها کاغذ و پارچه دارند اگرچه این آنزیم ها بطور وسیع درحیوانات گیاهان و میکروارگانیسم ها توزیع شده اند اما عموما آنزیمهای میکروبی نیازهای صنعتی را رفع می کنند که دراین میان جنس باسیلوس که یک منبع مهم آنزیمهای ترشحی محسوب میشود جایگاه بزرگی داردو گونه های متفاوتی آن کاربردهای مهمی دربخشهای مختلف میکروبیولوژی کاربردی مانند صنایع غذایی دارویی دترجنت ها و صنایع تولید مواد شیمیایی دارند دراین پژ<هش تعدادزیادی باسیلوس از خاک مناطق مختلف کشور جمع آوری شد برای شناسایی این باسیلوس ها از تست های بیوشیمیایی استفاده شد و غربالگیری تولید انزیم آلفا امیلاز برروی تمامی ایزوله ها صورت پذیرفت درنهایت ژن کد کننده آلفا امیلاز یک باکتری باسیلوس بومی که به عنوان باسیلوس سابتیلیس شنایایی شد با استفاده از PCR مورد تکثیر قرارگرفت و سپس با استفاده ازوکتور شاتل اپی زومال p 316TDH3 درمیزبان پروکاریوتی E.coliکلون و بیان شد.

Expression of the Bacillus subtilis levanase gene in Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae.

در ارتباط با آزمایشات انسانی 

هیچ نظری موجود نیست: