Fibronectin-فیبرونکتین

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/The_Modular_Structure_of_Fibronectin_and_its_Binding_Domains.png/400px-The_Modular_Structure_of_Fibronectin_and_its_Binding_Domains.png
فیبرونکتین، یکی از گلیکو پروتئین‌های با وزن مولکولی بالای ماتریکس برون‌یاخته‌ای است که به پروتئینهای سطح سلولی بنام اینتگرین متصل می‌شوند. فیبرونکتین در پلاسما نیز هست و به نام پروتئین فیبروبلاست نیز شناخته می‌شود. فیبرونکتین از پروتئین‌های موجود در غشای قاعده‌ای می‌باشد. فیبرونکتین پروتئینی است، که با بسیاری از پروتئین‌های بیرون سلولی برهمکنش دارد؛ برای نمونه فیبرونکتین، به کلاژن متصل می‌گردد. وزن مولکولی فیبرونکتین برابر با ۲۷۱ کیلودالتون است.
http://www.ks.uiuc.edu/Research/fibronectin/images/fn-int.jpg
فیبرونکتین به عنوان اپسونین نیز عمل می‌کند و تصور می‌شود که باکتری‌ها را می‌پوشاند و بدین وسیله باکتری‌ها به آسانی بدست فاگوسیت‌ها از بدن پاک سازی می‌شوند.


هیچ نظری موجود نیست: