سم زدایی و ترک اعتیاد تریاک شیره متادون هروئین برای همیشه با داروی گیاهی ایبوگینسم زدایی و ترک اعتیاد تریاک شیره متادون هروئین برای همیشه  با داروی گیاهی ایبوگین
برای اولین بار با استفاده از داروی گیاهی ایبوگین برای همیشه می توانید مواد مخدر  افیونی (تریاک)( هروئین) ( شیره ) و  متادون را ترک کنید
Alper et al.
Ibogaine dose to facilitate personal growth and change:10 mg/kg
Ibogaine single dose in self-help network for addiction interruption:20 mg/kg
Animal studies for neurotoxicity:
Alternate daily dose ibogaine over 60 days [no toxicity]:10 mg/kg
Ibogaine dose associated with no evidence of toxicity [but decrease in drug self administration:40 mg/kg
Ibogaine dose associated with cerebellar damage:100 mg/kg
Lotsof
(personal communication in preparation for ibogaine conference)
Ibogaine dose causing modest psychoactivity with euphoria, altered perception of time:90-120 mg
Amount of ibogaine ingested by adept that would allow remaining centered enough to assist in initiation ritual:200 to 300 mg
Ratio of fresh root scraping to dry root bark:15/1
Proportion of iboga alkaloids in dry root bark (50% ibogaine):2 to 3%
Rounded teaspoon of root bark:3 to 4 g
Amount iboga alkaloids in rounded teaspoon per above calculations:60 to 120 mg
Fernandez
Pick-up dose , iboga alkaloid content of 1 rounded teaspoon of dry root bark:60 to 120 mg
Large dose for initiation into Bwiti, gradual intake of fresh root scrapings, maximal dose observed:1000 g [one kilo]
Dose recalculated as dry scraping [1000/15]:67 g
Content of iboga alkaloids of the above quantity of root scraping, assuming an average 2.5% iboga alkaloid content:1.675 g
<>
Total maximal Bwiti iboga alkaloid dose calculated per kilo of body weighty in small initiate weighing 50 kilos [hence a high estimate]:33.5 mg/kg

شرایط
سن بیمار باید زیر 40 سال باشد
بیمار نباید  سابقه  سکته قلبی  داشته  باشد
درمان تضمینی است و تا اخر عمر بیمار  دچار لغزش نخواهد شد  
جهت تعیین وقت  می توانید با تلفن مشاوره  تماس بگیرید

هیچ نظری موجود نیست: