سکس و هاله انرژی ناشی از نزدیکی جنسی

   
توجه كنيد كه با چه كسي هم بستر مي شويد!
صميميت در اين سطح هاله ي انرژي شما را با هاله ي انرژي آن فرد پيوند مي دهد.
اين ارتباط قدرتمند،صرف نظر از اينكه براي شما اهميت دارد يا خير،بقاياي روحي و معنويي به جا خواهد گذاشت به ويژه براي كساني كه هيچ يك از تمرين هاي پاكسازي فيزيكي،احساسي و...را انجام نمي دهند.هر چه اين تعامل طولاني تر شود،ارتباط عميق تر شده و ميزان بيشتري از هاله انرژي شما در هاله انرژي آن شخص تنيده مي شود.براي مثال كسي را تجسم كنيد كه با افراد زيادي خوابيده و انرژي اطراف همه ي آنها را با خود حمل مي كند و شما تصميم مي گيريد به او نزديك شويد.
ممكن است خودش هم نداند ولي ناخواسته انرژي هاي مثبت شما را دفع و به جاي آن انرژي منفي خود را وارد زندگي شما مي كند.
"من هميشه مي گويم،هرگز با كسي او را نمي خواهيد،نخوابيد." لیزا چیس پترسون
   
همه ي ما علاوه بر اين وجود فيزيكي داراي يك وجود انرژيك هم هستيم كه وقتي با كسي صميمي مي شويم،انرژي هايمان نيز با هم ادغام مي شوند.فرقي نمي كند كه اين يك نزديكي غير جسماني(OBE) ،جسماني يا دهاني(oral) باشد.
اگر با افراد مثبت،توام با عشق و متعالي رابطه داشته باشيد،انرژي انها را جذب كرده شما هم متعالي خواهيد شد و برعكس اگر با كسي باشد كه منفي،بدبين،سست و افسرده است،انرژيتان فروريخته و روز به روز به زندگي بي علاقه تر مي شويد.
پس دفعه ي بعد كه مي خواهيد كسي را به اتاق خوابتان را دهيد،يا حتي كسي را براي رابطه ي جنسي غير جسماني انتخاب كنيد،مطمئن شويد كه حاضر است زحمت پاك كردن هاله اش را بكشد
.
منبع فروم پرشین سایکدلیک

هیچ نظری موجود نیست: