دو مکمل ورزشی حاوی آنالوگ های مخدر متامفتامین شناسایی شدند Popular sports supplements contain meth-like compound

دو مکمل ورزشی  حاوی آنالوگ های مخدر متامفتامین شناسایی شدند    

 Methamphetamine Analog in Two Sports Supplements 

تحقیقات جدید در امریکا و کره جنوبی وجود ماده ای مشابه با مخدر متامفتامین را در دو مکمل ورزشی  جدید نشان داده است    
                             
مکمل های بدنسازی و چربی سوز   کریز (شوق )‌ و دیتونیت (انفجار ) حاوی ماده شیمیایی  به نام  ان الفا دی اتیل فنیتلامین N,α-DEPEA (N,α-diethylphenylethylamine). هستند    
                            
 N,α-DEPEA  در مکمل ورزشی انفجار و ماده  ان الفا دی اتیل فنیتلامین در مکمل ورزشی شوق  وجود دارند
اثرات این مواد انالوگ متامفتامین هنوز به خوبی شناخته نشده است اما مصرف این دو مکمل دارای اثراتی مشابه با ماده مخدر  متامفتامین در افزایش توان و انرژی است  
ان الفا دی اتیل فنیل اتیل امین N,alpha-diethylphenylethylamine آنالوگ متامفتامین
Beatrice )psychedelic) بئاتریس (روانگردان) انالوگ متامفتامین 
opium.site: اسپری های بینی حاوی ماده Synephrineسینفرین اعتیاد آور ... 
opium.site: قرص های شادی بخش (قرص پارتی ) و مکمل های ورزشی حاوی
Popular sports supplements contain meth-like compound - USA Today
 

هیچ نظری موجود نیست: