ترک اعتیاد به مواد مخدر و سیگار وابسته به قانون نیوتن و تغییر دیدگاه انسان است ..

درخت سیبی را تصور کنید که سیب های زیادی به آن آویزان است . درخت به معنی اعتیاد و سیب در واقع مغز معتاد است .
زمانی فرا می رسد که سیب به اندازه کافی رشد می کند و ان چنان سنگین می شود که از درخت کنده شده و بر زمین می افتد .
تا زمانی که معتاد به ان درجه از تکامل و رسیدگی مغزی نرسد که تشخیص بدهد باید از درخت جدا شود و مسیر جدید خود را در زندگی اغاز کند کوشش درمانگر برای ترک اعتیاد او ثمری نخواهد داشت
.سیب کال هیچ وقت از درخت جدا نمی شود و گاهی ان قدر بر روی درخت می ماند که همان جا فاسد می شود .
هدف یک درمانگر اعتیاد ان است که ابتدا با تاباندن نور و حرارات رسیدن سیب را تسریع کند و بعد با لگدی بر درخت تکانی به سیب های رسیده داده و باعث شود انها از درخت جدا و به سمت زمین و واقعیت های زندگی حرکت کنند .
اما گاهی بعضی از سیب ها هیچ وقت از درخت جدا نمی شود و بر خلاف قانون جاذبه زمین عمل کرده و بر زمین سقوط نمی کنند این سیب ها کال بر روی درخت مانده همان جا فاسد شده و کپک می زنند و می میرند و لاشه انها خوراک کلاغ ها می شود و این بهایی است که گروهی از انسانها برای ان که بر خلاف قوانین طبیعت رفتار می کنند باید بپردازند
 دیدگاهتان را در زندگی تغییر دهید CHANGE VIEW تا جامعه ای سالم و به دور از اعتیاد داشته باشید (قسمت اول ).

هیچ نظری موجود نیست: