عرضه گیفت کارت برای خرید ماری جوانا در بریتیش کلمبیا British Columbia Pain Society selling marijuana gift cards

gifttttt
دیگر برای خرید ماری جوانا ، حشیش و سازو کار مصرف علف نیازی به پول نقد در بریتیش کلمبیا نخواهید داشت.
با خرید کارتهای هدیه  BC Pain Society تا سقف هزار دلار می توانید تمامی هزینه هایتان را بدون استفاده از پول نقد از دستگاه خودفروشنده ماری جوانا تامین کنید.

British Columbia Pain Society owner Chuck Varabioff. (SOURCE: ADA SLIVINSKI/Sun News Network)
شخصی که این کارت را خریداری می کند هم لزوما نباید عضو BC Pain Society باشد بلکه تنها استفاده کننده از کارت نیاز به کارت عضویت BPS خواهد داشت.
برای گرفتن کارت عضویت و خرید ماری جوانا  هم تنها یک گواهی پزشک کافی خواهد بود !