تفکر هوشمندانه در مگس سرکه در ارتباط با ژنی در افزایش نورو پلاستیسیته عصبی در مغز است (انعطافپذیری عصبی ) Neuroplasticity

تفکر هوشمندانه در مگس سرکه در ارتباط با ژنی   در افزایش نورو  پلاستیسیته عصبی در مغز  است Neuroplasticity

 ترچمه و نوشته دکتر میر شهرام صفری

10348205_253681618150715_3425395583113370592_n
 
اهمیت ژنی به نام FoxP در رشد تواناییهای شناختی‌، زبان و در تنظیم توالی مهارت‌های حرکتی دقیق نظیر نواختن پیانو در انسان شناخته شده است.

گروهی به بررسی نقش این ژ‌ن در تصمیم گیری مگس سرکه پرداخته اند.
 نتایج نشان داده است که این ژ‌ن در فرایند تصمیم گیری مگس سرکه دخالت دارد و نورونهایی که این ژ‌ن را در مغز مگس سرکه بیان می کنند (۲۰۰ نورون از ۲۰۰۰۰۰ نورون مغز مگس سرکه) به نوعی مسئول جمع‌آوری شواهد برای اتخاذ تصمیم صحیح هستند به گونه ای که با رسیدن شواهد به آستانه ای خاص، تصمیم اتخاذ می شود.
در این تحقیق مگس سرکه باید غلظت خیلی‌ نزدیک به هم یک بو را از هم تشخیص می‌داده است و آموزش دیده بوده که از یکی‌ از غلظتها احتراز نماید.
حذف این ژ‌ن منجر به تاخیر طولانی و یا شکست در فرایند این تصمیم گیری می شود.
این تحقیق همچنین وجود پردازشهای عالی‌ در مغز مگس سرکه برای تصمیم گیری را نشان می دهد چرا که با افزایش تفاوت غلظتی بوها، زمان تصمیم گیری کوتاهتر شده است.
در واقع مغز مگس سرکه بعد از جمع‌آوری شواهد کافی‌ برای تصمیم گیری، اقدام می‌کند.
این تحقیق در ژورنال ساینس گزارش شده است:

FoxP influences the speed and accuracy of a perceptual decision in Drosophila
   ارتباطات این مطلب
این مطلب در رابطه با تغییرات ساختاری و فرهنگی در یک جامعه است
این مطلب در ارتباط با انقلاب هوشیاری است .
این مطلب در رابطه با داروهای ترک اعتیاد است
این مطلب در رابطه با تغییر دادن افکار  یک جامعه  به سمت تعالی بیشتر است
هیچ نظری موجود نیست: