علائم ترک اعتیاد یا عدم مصرف مخدر متامفتامین (شیشه ) چیست

علائم ترک اعتیاد یا عدم مصرف مخدر متامفتامین (شیشه ) چیست
علائم ترک اعتیاد یا عدم مصرف مخدر متامفتامین (شیشه ) چیست


پر خوری (گرسنگی بیش از حد)
(خواب آلودگی بیش از حد)
Psychological: علائم روانی

هیچ نظری موجود نیست: