تا پول دارید اقدام به ترک اعتیاد بکنید ؟


تا پول دارید اعتیاد را ترک کنید ؟

چه درست چه نادرست  در ایران معیار شخصیت  احترام  و ابروی افراد با میزان پولشان سنجیده می شود

انهایی که پول ندارند و  معتاد هستند  در نظر افراد این اجتماع  بی شخصیت و بی اعتبار بی ابرو و دزد  هستند

معتادانی که اعتیاد انها را به فقر می کشد حتی زمانی هم که ترک می کنند بازهم  دیگر دارای ان اعتبار و شخصیت قبلی  در بین فامیل و افراد جامعه نیستند

اگر می خواهید خللی در زندگی و اعتبار شما وارد نشود تا زمانی که متمکن هستنید زودتر اقدام به ترک اعتیاد  کنید

زیرا هنوز این توانایی را دارید که لذت  ناشی از مصرف مواد را با لذت های  طبیعی و شرعی دیگر جایگزین کنید
ترک اعتیاد مواد مخدر مشاور ترک اعتیاد مواد مخدر تلفن مشاوره برای ترک اعتیاد تلفن مشاوره پزشکی مشاوره پزشکی برای ترک اعتیاد تلفن مشاور ترک اعتیاد نا پول دارید اقدام به ترک اعتیاد بکنید ؟

هیچ نظری موجود نیست: