چه مقدار مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد سرخوشی (نعشگی ) کامل می کند

واحد خرید و فروش و مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) چیست
چه مقدار مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد سرخوشی (نعشگی ) کامل می کند  
حداکثر دوز برای ایجاد سرخوشی (نعشگی ) مخدر شیشه چقدر است
چند پوک مخدر شیشه نعشگی می دهد

رنج ایجاد سرخوشی با مصرف ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) بسیار متغییر است  مصرف ماده باید به حدی باشد که غلظت ان در خون انسان به متوسط شش دهم میلی گرم در یک لیتر برسد
حداقل دوز برای ایجاد سرخوشی با مخدر شیشه یک صدم میلی گرم در یک لیتر خون است
و این به این معنا است که اگر وزن شما بین 60 تا 80 کیلوگرم است فقط کافی است هفت صدم میلی گرم مصرف کنید تا دچار نعشگی بشوید
البته  مقدار این دوز به تدریج بالا می رود
وقتی میزان ماده مخدر متامفتامین در خون بین یک صدم تا دو نیم میلی گرم در هر لیتر خون برسد (متوسط شش دهم میلی گرم ) آثار سرخوشی مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد  می شود
میزان متوسط دونیم میلی گرم متامفتامین در هر لیتر خون یعنی سرخوشی کامل  و شدید با مصرف مخدر شیشه ؟ 
برای اینکه به حد سرخوشی کامل (بالاترین میزان نعشگی ) با ماده مخدر شیشه و یا دوزبین 2.5 تا   ۲ میلی گرم در هر لیتر خون برسیم چقدر باید ماده مخدر شیشه بکشیم

حدود ۷۹ در صد ماده مصرفی از راه دودی جذب خون می شود بدن انسان دارای ۵ لیتر خون است برای هر لیتر ما اگر ۳ میلی گرم مخدر شیشه مصرف کنیم می شود ۲.۴ میلی گرم برای هر لیتر خون و  یا در مجموع حدود ۱۲.۵  میلی گرم  اگر ماده مخدر شیشه  را در پایپ  بکشیم  باید  به حداکثر نعشگی برسیم
البته اگر دوز شش دهم را که بطور متوسط باعث سرخوشی می شود حساب کنیم
06 ضربدر5  لیتر خون  می شود 3 میلی گرم برای کل بدن و  در کل یعنی کشیدن 4 میلی گرم  مخدر شیشه در پایپ برای رسیدن به نعشگی کافی است

نتیجه
با مصرف بین  4 میلی گرم تا  12 میلی گرم بالاترین میزان نعشگی با مخدر شیشه که حد خطرناک است ایجاد می شود
البته اگر مبنا را حداقل یک صدم میلی گرم در هر لیتر خون حساب کنید یعنی با دو پک به نعشگی کامل می رسید

هر گرم  به طور قانونی 1000 سوت است ولی در خرید فروش شیشه 10 سوت را معادل اگرم حساب می کنند  البته دیگه فروش مخدر شیشه با سوت صورت نمی گیرد و انرا به صورت بسته ای و یا گرمی خرید و فروش می کنند
نویسنده
بابا این میلی گرم و سوت بازی  مال خارجی های سوسول است  معتادان ایرانی ها با کمتر از ۱۰۰۰ میلی گرم (۱گرم ) جواب نمی دهند
توجه یک سوت شیشه برابر با 100 میلی گرم است و 10 سوت ان برابر با 1گرم ماده مخدر شیشه است
در هر بار استفاده دودی از مخدر شیشه (متامفتامین ) چقدر ان جذب بدن میشود
در هر مصرف 79 در صد مخدر شیشه در پایپ جذب بدن می شود
چند پوک مخدر شیشه ما را نعشه کامل می کند
حتی یک پوک در بار اول ایجاد نعشگی می کند
حداکثر مصرف ماده مخدر شیشه چقدر است
روزی 10 میلی گرم اگر بخواهید خودتان را معتاد فرض نکنید
حداکثر مصرف بی خطر ماده ماده شیشه چقدر است
قانون ان 12.5 میلی گرم در 24 ساعت به عنوان دوز بی خطر است
واحد مصرف مخدر شیشه سوت است
سوت یک واحد اندازه‌گیری جرم است.
یک گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم (۱۰۰۰ سوت) یا ۵ قیراط
یک قیراط = ۱۰۰ سوت یا ۲۰۰ سوت زرگری
یک نخود = ۲۰۰ سوت[۱]
opium.site: دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه (متامفتامین ) پروتکل آناندا ...

Related searches

  • Methamphetamine Effects On the Body
  • Methamphetamine Ingredients
  • Signs of Methamphetamine Abuse
  • Meth Before After Pictures
  • How to Make Meth
  • Easy Way to Make Methamphetamine
  • Facts On Methamphetamine
  • Effects of Methamphetamine
Normal concentrations in recreational use are 0.01 to 2.5 mg/L (median 0.6 mg/L