دویدن باعث افزایش میزان اندورفین و آناندامید در بدن و شادابی می شود

دویدن باعث افزایش میزان اندورفین بدن و شادابی می شود  
دویدن باعث افزایش میزان اناندامید بدن که یک نوروترانسمیتر  شادی اور است می شود
برای ترک اعتیاد پیش به سوی دویدن  

برای ترک اعتیاد بدوید و یا دوچرخه سواری کنید
ترک اعتیاد با دویدن ترک اعتیاد با دوچرخه سواری اندورفین با دوچرخه سواری اندورفین با دویدن اناندامید با دویدن افزایش می یابد نعشگی با دویدن نعشگی با کوه نوردی نئشگی با اناندامید نئشگی با اندورفین

هیچ نظری موجود نیست: