مغز معتادان به مخدر شیشه شهابی می شود ؟

عکس اسکن مغز معتاد به متامفتامین  (شیشه)و انسان سالم-Brain with and without Meth

This is a brain without Meth  
 اسکن  مغز یک ادم سالم  که از ماده مخدری استفاده نمی کند  
 عکسبردای با روش سی تی اسکن از مغز  
This is a brain after meth use
اسکن  مغز  معتاد به مخدر شیشه (متامفتامین )
 مغز انسان را قبل و بعد از مصرف  ماده مخدر شیشه دیدید  
درست مثل حفرات کره ماه است که  شهاب  به ان خورده است   
مغز معتادان به مخدر شیشه  شهابی می شود  ؟
مغز  معتادان به مخدر شیشه درست مثل مغز یکی از  کاراکتر های  یکی از سریالهای تلویزیونی می شود   
راهنمایی اسم کاراکتر شهاب بود سریالش  هم خنده دار  اهنگش هم فضایی بود  اگه گفتی ؟

هیچ نظری موجود نیست: