کدامین دسته از معتادان به جهنم نمی روند (روایات اعتیادی )

روایات  طنز گونه درباره اعتیاد و روسپیان

از شیخی پرسیدند خداوند چه کسانی را به  جهنم نمی فرستد
شیخ پاسخ داد
خداوند بارتعالی  آتش دوزخ را بر سه گروه حرام کرده است
اولین انها کسانی هستند که در این دنیا به واسط داشتن زن بد به اعتیاد افتادند و کارتن خواب شدند
دومین انها  معتادانی هستند که ترک اعتیاد کرده اما به واسط نبود دارو درمان دوباره به اعتیاد افتادند

و سومین گروه زنان فاحشه ای هستند که بعد از اینکه فهیمدند بیماری ایدز گرفته اند توبه کرده و دست از روسپی گری برداشته اند تا خلقی  را با این بیماری شیطانی الوده نکنند
از کتاب جامع  روایات معتادو  حکایات

داستان شیخ و معتاد

هیچ نظری موجود نیست: