اندر باب ترک اعتیاد ؟


اندر باب ترک اعتیاد ؟

حکیمی همی خواست معتاد به شیشه ای را که دچار جنون  بود را درمان کند

مرشدی  گفت ای حکیم  این کوشش باطل نکن که چون عقل از سر معتاد به شیشه برفته  دیگر بازگشتی  نخواهد بود و کار تو بی ثمر است

حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی

عقل شیشه ای برفته نیاید دوباره هوشی

ان زمان که بایدش ترکش بدادی

بایستی  کمی عقلش به ود یا کمی هوشی

از بوستان شیشه ای اثر حکیم ابولقاسم شیشه ای
ترک اعتیاد مشاور ترک اعتیاد تلفن مشاور ترک اعتیاد تلفن مشاوره ترک اعتیاد شیشه مشاوره پزشکی ترک اعتیاد تلفنی مشاوره تلفنی ترک اعتیاد ترک اعتیاد مشاوره پزشکی

هیچ نظری موجود نیست: