پلوئیدی Ploidy گیاه دارویی سالویا 4X و 8X , و چگونگی ایجاد ایکس X در گیاهان روانگردان .

پلوئیدی گیاه دارویی سالویا 4X و 8X , و چگونگی ایجاد ایکس X  در گیاهان  روانگردان
بسیار خوانده یا دیده اید که می گویند این سالویا  8 ایکس است ویا  این سالویا 16 ایکس اما ایکس چیست .و چه چیزی را نشان می دهد
بسیاری فکر می کنند هر چقدر ایکس یک  گیاه بیشتر باشد ان گیاه دارای الکالوئید بیشتری است .

اما X چیست
تعداد کروموزم ها را در یک سلول  جنسی چه سلول  گیاهی یا انسان پلوئید می گویند .
 کروموزم های سلول های جنسی انسان و گیاهان دارای نصف تعداد کروموزهای سلول های است که ان گیاه یا بدن انسان را می سازد
مثل  تعداد  کروموزم   ها بر روی یک سلول منی در  انسان 23 کروموزوم و روی تخمک  زن هم تعداد 23 کروموزوم وجود دارد  زمانی که لقاح انجام شود یک سلول لقاح یافته  با تعداد 46 کروموزم  ساخته  می شود  و این  تعداد کروموزم  در هر تقسیم ثابت است و به این دلیل سلول های همه بدن انسان دارای 46 کروموزم است
پس یک  سلول منی  با تعداد مشخص  کروموزم را که نصف تعداد کروموزم های  سلول های بدن انسان را دارد پلوئید می نامند و یک سلول بدن انسان دارای دو پلوئید  است که به ان دی یپلوئید (دی به معنی دو است ) می گویند
طبق قانون طبیعیت  در انواع گیاهان و انسان  هر سلول باید در زمان تقسیم   از خودش سلولی با همان تعداد کروموزم قبلی تولید کند .
پلی پلوئید
در بعضی از گیاهان و یا حیوانات  این مسله به حالت طبیعی  دیده می شود .
پلی پلوئیدی در حیواناتی مثل ماهی قرمز و یا ماهی قزل الا  و سمندر و در گیاهانی مثل گندم و یا سرخس و هندوانه کیوی  قارچ ها و حشرات دیده می شود

انواع گیاهان و حیوانات   دارای کروموزم های  چند برابر بیشتر از طبیعی 
  • triploid یا سه  قسمتی ( 3 X)، به عنوان مثال هندوانه بی دانه ،
  • tetraploi تتراپلوئید (چهار ایکس  4 X)، به عنوان مثال Salmonidae ماهی،  قوزه پنبه 
  • pentaploid ((پنج  ایکس ؛ 5 X)، به عنوان مثال کنای توس ( papyrifera Betula ور kenaica.)
  • hexaploid, هگزاپلوئید (شش ایکس ؛ 6 X)، به عنوان مثال گندم ، کیوی 7
  • heptaploid یا septaploid (هفت ایکس ،  7x)
  • octaploid or octoploid , (; 8 x ),octaploid یا هشت ایکس ، (هشت ایکس 8 ×)، به عنوان مثال برون (جنس ماهیان خاویاری ماهی)، کوکب
  • decaploid (ده ایکس ; 10 x ),، به عنوان مثال برخی از انواع  توت فرنگی
  • در گیاهان دارویی مثل مریم گلی (سالویا ) با استفاده از ماده ای به نام  کلشیسین
  • که به محیط کشت می افزاید می توانند انواع چهار و هشت و 16 و یا 32 ایکس انرا  تولیذ کنند
  •  داروی  کلشیسین
کاربرد اصلی آن نقرس است. در آمیلوئیدوز و آرتریت بهجت و تب مدیترانه ای فامیلی نیز مصرف می‌شود.
مکانیسم اثر: مانع تشکیل کریستال‌های اسید اوره می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست: