استفاده از کتامین در ترک اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه ) می تواند مفید باشد ( متد آناندا ) Ketamine May be useful in the treatment of methamphetamine addiction

دکتر   Evgeny Krupitsky
دو سال قبل بعد از خواندن مقالات دکتر   Evgeny Krupitsky درباره  استفاده از کتامین در ترک اعتیاد الکل و مقالات دیگر درباره استفاده از کتامین در ترک اعتیاد هروئین به فکر استفاده از کتامین در ترک اعتیاد مخدر متامفتامین (شیشه ) افتادم
با توجه به این مسله  ابتدا با استفاده از  کتامین به صورت قطره خو.راکی وبعد با ساخت پد های زیر زبانی  اغشته به کتامین انرا بر روی چند معتاد به متامفتامین  مورد ازمون قرار دادم .
نتایج حاصل در همه موارد حاکی از درمان سریع افسردگی بعد از قطع مخدر متامفتامین بود  به این دلیل من کتامین را در یک پروتکل درمانی برای ترک اعتیاد متامفتامین به عنوان یکی از بهترین داروهایی که می تواند باعث کاهش اضطراب و درمان سریع افسردگی معتادان به شیشه  بشود را ذکر نموده اما به دلیل اینکه هنوز در ایران پزشکان عمومی و مراکز ترک اعتیاد دسترسی به  کتامین  ندارند و عوارض انرا به خوبی نمی دانند  و مطالعات زیادی در این باره انجام نشده است استفاده از انرا محدود به افرادی کردم که به خوبی با کتامین اشنایی داشته و یا متخصص بیهوشی هستند .
دوز کتامین در ترک اعتیاد به مخدر  متامفتامین (مخدر شیشه )
بر خلاف مطالعات انجام شده در کشور روسیه که  از کتامین به صورت دوزهای 2 میلی پر کیلو گرم به صورت عضلانی استفاده می کردند من با استفاده از 50 میلی گرم کتامین به صورت خوراکی داخل اب میوه  دو بار در روز استفاده کردم و گاهی هم  از پد های  زیر زبانی کتامین با دوز 20 تا 30 میلی گرم استفاده شد
استفاده از کتامین در معتادانی که چند ماده مخدر و الکل توام  استفاده می کنند
کتامین به خوبی می تواند در معتادان به مخدر شیشه که ماری جوانا یا الکل  مصرف می کنند در زمان ترک اعتیاد مفید باشد  کتامین   با اثر بر روی گیرند ه های NMDA به عنوان انتاگونیست  اثرات بسیار مفیدی در کاهش اضطراب و افسردگی معتادان در زمان ترک  اعتیاد دارد  
نویسنده
درست است مصرف کوتاه مدت کتامین در ترک اعتیاد مخدر شیشه می تواند کمک کند اما لازم است در زمان ترک  بعد از مدتی استفاده از داروهای ضد افسردگی رایج جایگزین کتامین بشود
ساخت شربت و پد زیر زبانی کتامین برای ترک اعتیاد شیشه (متامفتامین ) متد آناندا
opium.site: ساخت شربت و پد زیر زبانی کتامین برای ترک ...
دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه (متامفتامین ) پروتکل آناندا ...
پروتکل ترک اعتیاد مخدر محرک متامفتامین (شیشه ) - opium ...
Krupitsky E, Burakov, A, Romanova, T, Dunaevsky, I, Strassman, R, Grinenko A (2002). Ketamine psychotherapy for heroin addiction: immediate effects and two-year follow-up. Journal of Substance Abuse Treatment 23, 273-283 Krupitsky EM, Burakov AM, Romanova TN, Grinenko NI, Grinenko AY, Fletcher J, Petrakis IL, Krystal JH (2001) Attenuation of ketamine effects by nimodipine pretreatment in recovering ethanol dependent men: psychopharmacologic implications of the interaction of NMDA and L-type calcium channel antagonists. Neuropsychopharmacology 25: 936-47. Krupitsky, E.M. and Grinenko, A.Ya. (1997). Ketamine psychedelic therapy (KPT): A Review of the Results of Ten Years of Research. Journal of Psychoactive Drugs 29(2), 165-183. Krupitsky, E.M. (1995) Ketamine psychedelic therapy (KPT) of alcoholism and neurosis. In: Yearbook of the European College for the Study of Consciousness (Leuner, H., ed.), pp.113-121. Verlag Fur Wissenschaft und Bildung, Berlin. Krupitsky, E.M., Ivanov, V.B., Priputina, L.S., Dunaevsky, I.V., Rzhankova, E.V., Puzirev, A.A. and Grinenko, A.Ya. (1995) The influence of the central calcium channel antagonist nimodipine on the memory about ketamine psychedelic session. In: Abstract book, 2nd Russian National Congress ³A Man and a Drug,² p.302. Moscow, (in Russian). Krupitsky, E.M., Grinenko, A.Ya., Berkaliev, T.N., Paley, A.I., Petrov, V.N., Moshkov, K.A. and Borodkin, Yu.S. (1992). The combination of psychedelic and aversive approaches in alcoholism treatment: the affective contra-attribution method. Alcoholism Treatment Quarterly 9, 99-105. Krupitsky, E.M. and Grinenko, A.Ya. (1992)Psychedelic drugs in psychiatry: past, present and future. V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology 1, 31-47 (in Russian). Krupitsky, E.M., Grinenko, A.Ya., Karandashova, G.F., Berkaliev, T.N., Moshkov, K.A. and Borodkin, Yu.S. (1990) Metabolism of biogenic amines induced by alcoholism narcopsychotherapy with ketamine administration. Biogenic Amines 7, 577-582.
 
Ketamine Research in Russia