آگاهي ازتوهمي به نام واقعيت

آگاهي ازتوهمي به نام واقعيت 
        
اگر شما 90سال عمر كرده باشيد،30سال ازآن را در بعد ديگري به نام "خواب" بوده ايد.در خواب تمام روياها بسيار واقعي به نظر مي رسند ولي
زماني كه بيدار مي شويد درمي يابيد كه همه ي آنها صرفا رويا بوده اند.
اين واقعيت مي تواند براي دنياي بيداري شما هم رخ دهد.
اولين قدم براي بيدار شدن از واقعيت كنونيتان درك اين مسئله كه واقعيت تنها توهمي است كه توسط حواس 5گانتان شكل گرفته است.
چشمهايتان به شما مي گويند كه كره زمين صاف است و زمين زير پايتان ثابت و بي حركت.در حالي كه مي دانيد شما در حال چرخش در فضا با چندين مايل در ساعت هستيد.حتي ممكن است نگران وزنتان باشيد در حالي كه بي وزنيد و اين فقط جاذبه است كه شما را از معلق بودن در هوا نگه مي دارد. اين دنياي فيزيكي كامل ما در واقع هيچ حقيقتي نداشته و همه تنها اتمهايي بازيافت شده اند.مفاهيمي مانند دور و نزديك،بالا و پايين يا گذشته و آينده وجود ندارد
.فقط انرژي هاي بي پايان هستند.

شما دنيا را با مغزتان مي بينيد نه چشمانتان.چشمهايتان فقط امواج نوري انرژي را دريافت ميكنند و مغزتان پس از تفسير و ترجمه و طراحي ورودي ها از طريق ذهنتان يك فيلم 3بعدي از شكلها و رنگ هاي متحرك به نمايش ميگذارد و اينطور به نظر مي آيد كه اين تصاوير 3بعدي ازخارج مي آيند اما حقيقت اين است كه شما دنيا را از طريق ذهنتان با تفسيراين تصاوير3بعدي مي بينيد.نرم افزار 3D مغزتان به شما اجازه ي دستكاري،تعامل،و حركت از ميان جهاني از انرژي را مي دهد.هيچ دنياي فيزيكي وجود ندارد.

براي مثال وقتي در حال تماشاي يك فيلم هستيد با كاراكترها و اتفاقات روي صحنه ي نمايش درگيرمي شويد.ممكن است بخنديد،گريه كنيد يا حتي نفستان بند بياد ولي اگر به طور اتفاقي فيلم را متوقف كنيد يا توجهتان را از صفحه ي نمايش برگردانيد ناگهان از توهمي كه فيلم برايتان به تصوير كشيده بود،شكه مي شويد.فيلم همچنان در حال پخش شدن است اما شما مي دانيد كه تنها امواج نوري هستند كه به صورت فيلم نمايش داده مي شود.واقعي نيست و هنوز آنجاست.ميتوانيد به تماشاي توهمي كه روي صفحه نمايش وجود دارد ادامه دهيد يا چشمها و گوشهايتان را ببنديد و توجهتان را به سمت ديگري منحرف كنيد.
با از كار انداختن حواس پنج گانه يتان نيز ميتوانيد به درونتان سفر كنيد.
با پرورش بصيرتتان،قادر به احساس كردن،خواندن و تفسير انرژي ها فقط با نگاه انداختن به درونتان خواهيد بود.
روشن بيني تواناييتان در ديدن مكان هاي خيلي دور و اجسام پنهان درونشان را افزايش ميدهد.تكان دادن اجسام با تغيير ساختاراتمي آنها با قدرت ذهن(psychokinesis)،ارتباط برقرار كردن با ديگران با قدرت افكار(telepathy) و... همه تواناييهاي بالفطره ي شماست.با پرورش حس بصريتان مي توانيد به وراي توهم اين جهان مادي برويد،به عوالم ديگر سفر كنيد و با انرژي هاي بي نهايت يكي شويد.و به يكباره از خواب واقعيتان بيدار خواهيد شد و درخواهيد يافت كه اين شما نيستيد كه درون بدنتان قرار گرفته،بدنتان فقط يك وسيله است،شما در ذهنتان نيستيد،بلكه ذهنتان از آن شماست و درنهايت شما در اين جهان نيستيد،جهان درون شماست.
 منبع فروم پرشین سایکدلیک    

هیچ نظری موجود نیست: