مصرف ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) باعث کاهش هورمون پرولاکتین و تولید شیر در سینه مادران شیر ده می شود Methamphetamine use while Breastfeeding

مصرف ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) باعث کاهش هورمون پرولاکتین و تولید شیر در مادران شیر ده  می شود
Methamphetamine use while Breastfeeding
تحقیقات جدید نشان می دهد که استفاده از مواد محرک مثل امفتامین دگزامفتامین و متامفتامین (مخدر شیشه ) باعث کاهش هورمون مترشح شیر از سینه مادران می شود
میزان هورمون پرولاکتین در زنان باردار و در نزدیک به زایمان به مقدار زیادی بالا می رود این هورمون مسئول افزایش نسج پستان و بررگ شدن غدد شیر در سینه مادران    و تولید شیر بعد از زایمان در زنان باردار است
ازمایشات بر روی زنان باردار معتاد به مخدر شیشه (متامفتامین )  قبل و بعد از زایمان نشان داده است که مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) و مواد محرک دیگر از گروه امفتامین ها حتی به مقدار کم (20 میلی گرم در روز ) می تواند باعث سرکوب و عدم ترشح هورمون پرولاکتین و کاهش هورمون شیر ساز به میران 40 در صد در زنان بعد از زایمان بشود
علاوه بر کاهش شیر در مادران معتاد به مخدر شیشه که حتی روزانه فقط چند پک از مخدر شیشه استفاده می کردند موارد زیادی از مرگ کودکان شیرخوار در بین زنان معتاد با اعتیاد سنگین تر به مخدر شیشه گزارش شده است    مخدر شیشه (متامفتامین ) از طریق شیر مادر وارد بدن نوزادان می شود و می تواند باعث مسمومیت و مرگ نوزادان شیر خوار بشود
مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) در طولانی مدت با افزایش هورمون دوپامین در مغز و کاهش هورمون پرولاکتین می تواند زیبایی سینه زنان و دختران را از بین برده و سینه انها قوام ظبیعی خارج و شب و افتاده بشود
نویسنده
یک صوت شیشه برابر 100 میلی گرم است
یک گرم شیشه برابر 10 صوت است
20 میلی گرم شیشه معادل چند پک مخدر شیشه است
منبع
Elevated plasma prolactin in abstinent methamphetamine-dependent subjects
Methamphetamine ingestion by a breast-feeding mother and her infant's death: People v Henderson
Methamphetamine use while Breastfeeding
Transfer of methylamphetamine and amphetamine into breast milk following recreational use of methylamphetamine
 opium.site: شیر سینه مادر معتاد به شیشه (متامفتامین ) نوزاد ...
OPIUM.SITE : شیر سینه مادر معتاد به شیشه (متامفتامین ...
OPIUM.SITE : شیشه (متامفتامین ) خطری برای زندگی جنسی و ...
OPIUM.SITE : چه مقدار مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد ...
OPIUM.SITE : How much is an 8-ball of Cocaineواحد خرید و ...
چرا نسل معتادان به متامفتامین (شیشه) - opium.site - Blogger
عکس زایمان یک زن معتاد به - opium.site - Blogger
OPIUM.SITE : مخدر شیشه باعث کاهش میل جنسی زنان و کوچکی ...
مادران معتاد به شیشه (متامفتامین ) - opium.site - Blogger
اثرات مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) - opium.site - Blogger