مسابقه هوش و عقل استدلال انسان با شیطان جهل به برنده کلید درب طبقه اول بهشت داده می شود

 مسابقه هوش و عقل استدلال انسان با شیطان جهل  به برنده کلید درب طبقه اول بهشت داده می شود
برنده این مسابقه می تواند مطمین باشد به بهشت وارد می شود
شما  فوت کرده اید و روح شما در برزخ است ناگهان فرشته ای  می اید و می گوید با حساب ما چون میزان ثواب و گناه شما برابر است  به امر خدا این شانس به شما داده می شود که  در   ازمون  برزخ دوزخ بهشت  شرکت کنید !
شاید که شانس رفتن به بهشت نصیبتان  شود
ما شما را  در اطاق  دوزخی  می گذاریم   این اطاق فقط دو درب  دارد و جلوی هر کدام یک فرشته با یک لباس متحد و یک شکل قیافه  صدا  قد ایستاده است  یک درب که ما هم نمی دانیم به طبقه اول بهشت باز می شود و یک درب به طبقه اول جهنم  شما فقط یک سوال می توانید بکنید که جواب ان فقط باید نه یا اری باشد
شما فقط می توانید یکبار و فقط  از یک نگهبان  سوال خود  را به پرسید
یکی از نگهبانان فقط به شما راست  می گوید و یکی فقط دروغ ما فرشتگان هم نمی دانیم کدام درب بهشت است کدام درب جهنم  کدام نگهبان راستگو  است و کدام نگهبان دروغگو  و کدام نگهبان جلوی کدام درب ایستاده است
فرشته  در ادامه می گوید خداوند به ما گفت اگر این بنده من کمی استدالال عقل داشته باشد می تواند با یک سوال و یک جواب نه یا اری درب بهشت را 100 در صد پیدا کند ما فرشتگان گفتیم خداوند ما که عاجزیم و نمی توانیم چگونه این انسان خواهد توانست با چهار  عامل مجهول  و فقط با یک اری یا نه به مقصد معلوم و بهشت رسیده و در درست را پیدا کند
خداوند ندا داد .
باشد که این انسان  از بی خردان جاهل در زندگی خاکی  نباشد و  ما را در بین فرشتگان  و اهریمنیان  سرافراز کند تا شیطان بداند  ما انسان را برتر از او افریدیم
ما می دانیم  نیمی از روح مان  هنوز در او است و  این انسان در زندگی خاکی  فردی دانشمند  و در طلب علم کوشا بوده  درست است  با دانش زیادتش  ما  را منکر و ملحد شد  و همین باعث شد امروز در زمره  دوزخیان  باشد  اما چون می دانم دانشی دارد که با ان بشریت را تکامل بخشیده به او این فرصت را دادم من می دانم او بسادگی این مجهلول  را معلوم می کند و  به بهشت می رودشما چه سوالی  از کدامیک از نگهبانان می پرسید

هیچ نظری موجود نیست: