عرفان کوانتومی Quantum mysticism

عرفان کوانتومی از نظرمن همان قسمت از علوم است که می تواند به تبین علمی متافیزیک کمک کند .

عرفان کوانتومی زنجیره گم شده بین فیزیک و متافیزیک است .
از میان نخستین کسانی که موازاتی بین مفاهیم کوانتیکی و عرفانی را مطرح کردند می‌توان اروین شرودینگر، ورنر هایزنبرگ، ولفگانگ پائولی، نیلز بوهر و یوجین ویگنر را نام برد.
دیدگاهای علمی عرفان کوانتومی  با دیدگاه‌های ارائه شده در برخی مکاتب عرفانی فلسفی شرق، همانند هندوگرایی، تائوئیسم، و بودیسم همخوانی دارد.

هیچ نظری موجود نیست: