سروتونين یا 5-هيدروكسي تريپتامين (قسمت اول )

سروتونين یا 5-هيدروكسي تريپتامين
5-Hydroxytryptamine: 5-HT
 نوروترانسمیتری است که توسط دست های از نورو نهای سیستم عصبی مرکزی و سلو لهای واقع در روده به نام  انتروکرومافین  سنتر می شود
 سروتونین نقش مهمی در کنترل رفتارهاي جنسي، خلق و خو، خواب، درد، اشتها، قدرت تهاجمی، سیستم قلبی-عروقی و تنظیم حرکات دودی روده و معده دارد


 سروتونین به وسیله  ماده ای به نام ترانسپورتر سروتونین  Serotonin transporter :SERT  در سلو لها انباشته ميشود و پس از آزاد شدن، به رسپتورهای اختصاصی خود، متصل میشود


تا اثرات خود را به صورت تحريكات نوروني اعمال نماید. بین تغییرات غلظت سروتونین، و  آللهای مختلف ژن ترانسپورتر سروتونین و رسپتورهای سروتونین، با برخی بیمار یها ارتباطاتی وجود دارد. به طوریکه با مصرف داروهایی که بر این عوامل، تاثیرگذار میباشند، میتوان به درمان آن بیمار یها پرداخت.
سروتونین دارای 14 گیرنده مختلف در مغز و بدن انسان است
سروتونین در بدن انسان از اسید امینه تریپتوفان ساخته می شود
پایان قسمت اول

هیچ نظری موجود نیست: