تنها یک کروموزم ایکس (انسان های نئاندرتا‌ل‌)

تنها یک کروموزم ایکس (انسان های نئاندرتا‌ل‌)

دانشمندان استخوان گونه ناشناخته‌ای از انسان را در جنوب سیبری پیدا کرده‌اند.
 این نوع انسان تا ۳۰ هزار سال پیش در این منطقه از جهان می‌زیسته است. دانشمندان آلمانی معتقدند گونه‌های ناشناخته دیگری نیز باید وجود داشته باشد.
تصویر از آرشیو تصویر از آرشیو
استخوانی که در یکی از غارهای جنوب سیبری کشف شده تنها هفت ‌میلی‌متر است. ریخته ژنتیکی این استخوان نه به ریخته ژنتیکی نئاندرتال‌ها و نه انسان‌های مدرن شباهت دارد. این گونه بر اساس نام محلی که استخوان در آن کشف شده است "انسا‌ن دنیسووا" نام گرفته است.
بنسه ویولا مدیر تیم ریخت‌شناسی موسسه ماکس پلانک شهر لایپزیک آلمان است که بر روی ریخته ژنتیکی این استخوان کار می‌کنند. وی می‌گوید: «این استخوان انگشت کودکی است که پنج تا هفت سال داشته است، اما جنسیت او هنوز برای ما نامشخص است.»
بررسی یک کروموزم ایکس
تیم مورفولوژی یا ریخت‌شناسی موسسه ماکس پلانک شهر لایپزیک در حال بررسی ریخته ژنتیکی "میتوکندری" سلولهای استخوان کشف شده است. میتوکندری یک اندامک درون سلولی است که تنها از مادر به فرزند به ارث می‌رسد و جدا کردن و شناسایی "دی‌ان‌آی" آن در مقایسه با "دی‌ان‌آی" هسته سلول ‌ساد‌ه‌تر است.
در حالیکه "دی‌ان‌آی" نئاندرتال‌ها با انسان‌های مدرن کنونی در ۲۰۰ نقطه با یکدیگر تفاوت نشان می‌دهد، "دی‌ان‌آی" انسا‌ن دنیسووا و انسا‌نهای مدرن در ۴۰۰ منطقه متفاوتند. دانشمندان معتقدند آخرین اجداد مشترک انسا‌ن دنیسووا با انسا‌نهای مدرن و نئاندرتال‌ها به یک میلون سال پیش برمی‌گردد. بنسه ویولا می‌گوید:«این احتمال هم وجود دارد که ما نوعی از نئاندرتال‌ها کشف کرده باشیم که جد جد مادری آن، گونه ناشناخته‌ای از انسان‌ها بوده است.»
رابطه انسان‌‌های دنیسووا با نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن
تصویر بازسازی شده سر یک انسان (مونث) نخستین تصویر بازسازی شده سر یک انسان (مونث) نخستین
مسئله اینجاست که هنوز اطلاعات زیادی در مورد نئاندرتال‌های همزمان با این گونه در دست نیست. نکته مهم دیگر این است که انسان‌های مدرن، نئاندرتال‌ها و دنیسووا چگونه کنار یکدیگر می‌زیستند و چه ارتباطی با هم داشتند؟ مدیر تیم ریخت‌شناسی موسسه ماکس پلانک می‌گوید: «این گونه‌ها فاصله مکانی زیادی با یکدیگر داشتند، اما نه آنقدر زیاد که در فاصله هزاران سال با یکدیگر برخوردی نداشته‌اند.»
بسیاری از دانشمندان معتقدند انسان‌های مدرن و نئاندرتال‌ها با یکدیگر آمیزش داشتند. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که انسان‌های دنیسووا چه زمانی آفریقا را ترک کردند. این گونه با "هموارکتوس‌ها" که ۹ / ۱ میلیون سال پیش آفریقا را ترک کردند هم شباهت نزدیکی ندارد. بنسه ویولا می‌گوید: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که گونه انسانی مهاجر دیگری که تا کنون ثبت نشده‌اند نیز آفریقا را ترک کردند.»
او ادامه می‌دهد که این تحقیقات تا کنون مناطق خاصی از دنیا مانند آفریقا، خاورمیانه و غرب آفریقا محدود می‌شد. بنسه ویولا معتقد است گونه‌‌های انسانی گسترده‌تر از آنی هستند که تا کنون شناخته شده است.
انسان‌های نئان‌درتال گیاهان داروئی را می‌شناختند
نئاندرتا‌ل‌ها در شکم ما منقرض شدند؟

هیچ نظری موجود نیست: