تئوری لذت دکتر یزدان نیاز (قسمت اول )


مقدمه
از حدود چهار سال پیش که بطور جد شروع به تحقیق درباره مواد مخدر و انتشار ان کردم همیشه برای من این مسله مطرح بود که چگونه می توان انسانی را از اعتیاد رهایی داد و راه درست و علمی برای ترک اعتیاد چیست
بررسی های من بر روی سیستم های دوپامینرژیک و سروتونیرژیک و سیستم اندوکانابینوئید  منجر به  کشف تئوری لذت شد
تئوری لذت چیست
این تئوری به ما می گوید
چرا ما زندگی می کنیم
چرا ما به حیات خود ادامه می دهیم
چطور باید از زندگی لذت به بریم
چگونه می توان یک معتاد را ترک داد
عشق چیست
نقش دین در زندگی انسان چیست
بین عشق انسانی و اعتقادات مذهبی و اعتیاد به مواد مخدر چه رابطه ای وجود دارد
فصل اول
چرا ما زندگی می کنیم
ما زندگی می کنیم  تا لذت به بریم زیرا لذت بردن باعث ازاد شدن  چندین نوع مواد شیمیایی در مغز انسان  می شود و مغز تمایل به ان دارد که لذت را دوباره تکرار کند
مغز انسان با مواجهه شدن با لذت بالاتر همیشه ترجیح می دهد که اول لذت بیشتر را  داشته باشد و لذت بیشتر همیشه وابسته به سن انسان تغییر می کند
این تئوری نه فقط در انسان بلکه کاملا در زندگی حیوانات هم دیده می شودتقسیم بندی لذت ها
لذت های زیادی در زندگی موجودات وجود دارد که بعضی از انها بین انسان و حیوانات مشترک است
لذت خوردن
لذت جنسی
لذت داشتن فرزند
لذت حرکت
لذت خواب
لذت مالکیت
اما انسان ها به دلیل تکامل سیستم مغزی و داشتن گیرنده ای کاملتر لذت  در سیستم دوپامینرژیک  می توانند لذت های دیگری را  تچربه کنند که حیوانات قادر به درک ان لذت نیستند که مهمترین ان لذت تفکر است
ادامه داردهیچ نظری موجود نیست: