انسان های نئاندرتا‌ل گیاه خشخاش را به خوبی می شناختند

 انسان های  نئاندرتا‌ل گیاه خشخاش را به خوبی می شناختند و از ان استفاده می کردند
طبق مدارک بدست امده در غارهای اولیه و درکنار استخوان های انسان های نئاندرتال به خوبی گیاه تریاک را می شناخته و از ان استفاده می کردند

نویسنده
حیف شد نسل این انسان های نئاندرتال منقرض شد والا می توانستیم از تجربه انها  در نیروهای انتظامی  استفاده کنیم تا این همه گاف ندیم  ؟؟
تازه انسان های نئاندرتال فرق ماری جوانا معمولی با ماری جوانا طبی (مخدر گل )را هم بهتر از ما می دانستند؟؟؟؟؟؟
گاف "خشخاش نبود، شقایق بود
منابع
Neanderthal man may have used the opium poppy over thirty thousand years
Opium Poppy - Bouncing Bear Botanicals
Origins and History of Opium | Herb Museum
Opium for the Masses: Harvesting Nature's Best Pain ...
مزرعه منهدم شده در بوشهر شقایق بوده نه خشخاش ؟
انسان‌های نئان‌درتال گیاهان داروئی را می‌شناختند
نئاندرتا‌ل‌ها در شکم ما منقرض شدند؟

هیچ نظری موجود نیست: