5MeO-DMT بوفوتنین Bufotenine Methyl Ether, OMB

نام: 5MeO-DMT
ناﻡهای متداول: Bufotenine Methyl Ether, OMB
دسته: Tryptamine, Psychedelic
OPIUM.SITE : بوفوتنین چیست

5MeO-DMT یک آلکالوئید رواﻥگردان است که در طبیعت در شماری از گیاهان و در زهر گونهﺍی وزغ یافت ﻣﻰشود. 5MeO-DMT در کنار DMT قدرتمندترین و تأثیرگذارترین رواﻥگرداﻥهای شناخته شده توسط بشر هستند و برای استفاده نیز نیازی به تولید در آزمایشگاهﻫﺎ و یا استخراج از طبیعت ندارند، چرا که در داخل بدن انسان تولید ﻣﻰشوند و از این جهت باید بسیار مورد توجه قرار گیرند. استفاده از این دو ترکیب رواﻥگردان در مناطق حاﺷﻴﮥ آمازون و در قالب مراسم و روﺵهای مختلف به بیش از ۴۰۰۰ سال قبل باز ﻣﻰگردد. مشهورترین این روشﻫﺎ Yopo نام دارد که در آن از برگ و دانهﻫﺎی گیاه Anadenanthera peregrina که شامل ترکیبﻫﺎی DMT، 5MeO-DMT و بوفوتنین (Bufotenine) در خود ﻣﻰباشند استفاده ﻣﻰشود.

ساختار 5MeO-DMT بسیار شبیه به ساختار DMT است، اما به دلیل دارا بودن گروه متوکسی (Methoxy) در ﺣﻠﻘﮥ ایندول (Indole) خود از DMT قوﻯتر است.


[تصویر:  19pDuH06elBHo8XsIJN3aaA0np1sm.jpg]


نحوﮤ عملکرد:

به دلیل شباهت ساختار 5MeO-DMT به سروتونین، این ترکیب قادر است به سرعت از سد میان مغز و دستگاه گردش خون (Blood-Brain Barrier) عبور کند و با فعاﻝسازی گیرندﻩهای 5HT2C ,5HT2B ,5HT2A ,5HT1D ,5HT1B ,5HT1A و شماری از دیگر گیرندﻩهای عصبی، تأثیرات عمدهﺍی بر روی خودآگاهی و ادراک انسان از خود نشان دهد. قابل ذکر است که دیگر تأثیرات این ترکیب قدرتمند بر روی سیستم عصبی هنوز در دست مطالعه و بررسی است.


شیوﻩهای مصرف:

5MeO-DMT در شکل خالص خود، به صورت کریستال یا گردی سفید رنگ است و به ۳ روش قابل مصرف ﻣﻰباشد:

۱. تدخین (Vaporizing/Smoking): در این روش کریستال 5MeO-DMT را به وﺳﻴﻠﮥ ﺷﻌﻠﮥ مستقیم یا غیر مستقیم تدخین ﻣﻰکنند.

۲. از طریق بینی (Nasal Insufflation/Snorting): در این روش گرد 5MeO-DMT را از طریق تنفس وارد بینی ﻣﻰکنند تا توسط جریان خون جذب شود.

۳. از طریق دهان (Oral): مصرف 5MeO-DMT نیز همانند DMT از طریق دهان تأثیری نخواهد داشت، زیرا در بدن به سرعت توسط آنزیمﻫﺎ تجزیه خواهد شد. به همین دلیل در این روش 5MeO-DMT را به همراه ترکیبات مهارکنندﮤ مونوآمین اکسیداز (MAOI) مصرف ﻣﻰکنند.

5MeO-DMT از طبیعت نیز قابل استخراج است. زهر و پوست وزغ بوفو آلواریوس (Bufo Alvarius)، مشهور به وزغ رودخاﻧﮥ کولورادو، حاوی ترکیبات بوفوتنین و 5MeO-DMT ﻣﻰباشد. برای مصرف، زهر این وزغ را به شیوهﺍی خاص درون ظرف یا بر روی صفحهﺍی جمعﺁوری کرده و پس از خشک کردن تدخین ﻣﻰکنند. الکساندر شولگین در کتاب TiHKAL، میزان 5MeO-DMT موجود در زهر بوفو آلواریوس را تا ۱۵% تخمین زده است. پوست آن نیز پس از خشک کردن قابل تدخین است. برگ و داﻧﮥ گیاه A. peregrina نیز همانگونه که گفته شد شامل ترکیبات DMT و 5MeO-DMT ﻣﻰباشد و مصرف آن در میان بومیان کلمبیا و برزیل (گاه به همراه گیاه B. caapi) در قالب مراسم خاص برای التیام روح و دیگر اهداف شامانیک (Shamanic)، چند هزار سال قدمت دارد. انواع گونهﻫﺎی درخت Virola نیز در صمغ خود حاوی بوفوتنین، DMT و 5MeO-DMT و همچنین مقادیری هارمین و هارمالین هستند.
تخم قورباغه (وزغ روانگردان ) - opium.site - Blogger

[تصویر:  1i0s2dN2gGDh0ZMzNEnwi244VLZh250.jpg]OPIUM.SITE : وزغ (قورباغه )های روانگردان بوفوالوریوس Bufo ...
بوفومارینوس و بوفوالوریوس - opium.site - Blogger

بهترین شیوﮤ مصرف:

تدخین 5MeO-DMT رایجﺗﺮین و بهترین شیوﮤ مصرف آن است. روش Nasal تأثیرات متفاوت و کمتری را به دنبال دارد.


مقدار و تأثیرات مصرف:

مقدار مصرف تا حد زیادی به شخص و شرایط او وابسته است. در جدول زیر مقادیر حدودی را بر اساس شیوﮤ مصرف مشاهده ﻣﻰنمایید:


[تصویر:  1iGWhxTyCcWaTa8euW88ccmjC1HDo1.jpg]


5MeO-DMT اگر تدخین شود، ۴ برابر قدرتمندتر از DMT است. تأثیرات تنها چند لحظه پس از استنشاق دود با احساس فشار بیش از حد (شبیه به انفجار) در ناﺣﻴﮥ مرکزی بدن و سر، وحشت و اضطراب و هجوم سیل احساسات و اندیشهﻫﺎ آغاز ﻣﻰشود و اوج آن حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه به طول ﻣﻰانجامد. در این مدت، با توجه به مقدار مصرف شده، شخص تجربهﺍی بسیار سنگین و همه جانبه را پشت سر ﻣﻰگذارد که روایت و درک آن بسیار دشوار است. قطع کامل ارتباط با بدن و دنیای اطراف، از یاد بردن کامل موجودیت و سفر به بُعدی دیگر تنها گوشهﺍی از سفر سحرآمیزی است که الکساندر شولگین از آن با عنوان «شدیدترین تجرﺑﮥ ممکن» یاد ﻣﻰکند. توصیف اوج تأثیرات 5MeO-DMT به دلیل فقدان حافظه در این مدت غیرممکن به نظر ﻣﻰرسد، اما بسیاری از محققان و اندیشمندان نظیر استان گروف (Stanislav Grof) آن را تجربهﺍی متناقضﻧﻤﺎ ﻣﻰدانند که در آن خدا و شیطان، آفرینش و نابودی، ترس و شادی، و در آخر همه چیز و هیچ چیز در کنار هم تجربه و احساس ﻣﻰشوند. پس از این دورﮤ ۱۰ دقیقهﺍی، اندک اندک شدت تأثیرات کاهش ﻣﻰیابد و فشار طاقتﻓﺮسای سفر جای خود را به تأثیرات دیداری (Visual Effects) و احساس رضایت و شادی معمول در دیگر رواﻥگرداﻥها مانند LSD ﻣﻰدهد که آن نیز بعد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه به طور کامل به پایان ﻣﻰرسد.

مصرف 5MeO-DMT تجربهﺍی نزدیک به مرگ (NDE) را به دنبال دارد که بسیاری از اشخاص ﻛﻢتجربه آن را غیر قابل تحمل ﻣﻰدانند. به همین جهت استفادﮤ تفریحی یا نادانسته از آن ﻣﻰتواند تأثیرات بسیار ناخوشایندی را روی فرد به جا بگذارد که گاه تا چند هفته به طول ﻣﻰانجامد.


خطرات مصرف:

۱. مصرف 5MeO-DMT در شماری از افراد با وحشت و شوک شدیدی همراه است. تنفس منظم و حفظ آرامش ﻣﻰتواند در بهبود این وضعیت بسیار مؤثر باشد.

۲. پس از مصرف 5MeO-DMT شخص به سرعت هوشیاری خود را از دست ﻣﻰدهد. به همین جهت حضور فرد دیگری که بتواند از او در طول سفر مراقبت نماید بسیار ضروری است.

۳. مصرف مقادیر زیاد 5MeO-DMT همراه با MAOI منجر به افزایش شدید فشار خون، ضربان قلب و دمای بدن ﻣﻰشود که ﻣﻰتواند در مواردی بسیار خطرناک باشد.
منبع سایکدلیک فروم پرشین