رژیم جمهوری اسلامی خودش رواج دهنده مواد مخدر است ما چرا شیشه نسازیم ؟

رژیم جمهوری  اسلامی خودش رواج دهنده مواد مخدر است ما چرا شیشه نسازیم ؟
با بررسی لینک های گوگل متوجه می شویم که بالاترین مراجعه ایرانی ها در زمینه کسب  اطلاعات درباره مواد مخدر نه برای ترک اعتیاد بلکه برای ساخت ماده  مخدر شیشه است
در سایت های که ساخت  ماده مخدر شیشه نوشته شده است افراد زیادی به دنبال اطلاعات دقیقتر در مورد ساخت  شیشه هستند اکثر   انها عنوان می کنند که وضعیت  معیشتی و  اقتصادی  سختی دارند و این کار را برای کسب در امد و رفع مشکلات زندگی می خواهند انجام دهند گروهی  دیگر که  معتاد هستند  عنوان می کنند که می خواهند برای خودشان جنس مرغوب بسازند
این افرد با اظهار این مطالب  که عامل اصلی رواج مواد مخدر در ایران حکومت جمهوری اسلامی است و حالا چی می شود ما هم از این بازار پر سود کلاهی برای خود دست پا کنیم  با  همزاد پندای می خواهند  بار گناهان خود  را کاهش و  این عمل مذموم  را  توجیه کنند.
انسانیت و کمک به همنوع  از نظر من دین و مرزی نمی شناسد  از دیدگاه من  انهایی که برای کسب در امد به هر  راهی متوسل می شوند و می خواهند  با الوده کردن دیگران به اعتیاد  و تباهی زندگی  انسانها  برای خودشان زندگی بهتری بسازند  در اشتباه هستند
این تفکر که ما چه با رعایت قوانین  دینی و یا اجتماعی صحیع و یا  رفتار های انسانگرانه روزی به جامعه پاک و عاری از گناه و مواد مخدر و مدینه فاضله  می رسیم از نظر من یک توهم است اما زندگی انسان   بسیار کوتاه است و چه خوب و چه بد می گذرد چه در انتها بهشت و یا چهنمی باشد یا نباشد  من دوست دارم همیشه در این توهم باشم که اگر در طول زندگی خودم به این جامعه سالم و مدینه فاضله نرسیدم شاید اینده گان به ان دسترسی پیدا کنند و شاید ما هنوز نتوانستیم راه رسیدن به این مدینه فاضله را پیدا کنیم