زمان منفی شدن تست عدم اعتیاد مواد مخدر و محرک و روانگردان و توهم زا

زمان منفی شدن تست عدم اعتیاد مواد مخدر و محرک و روانگردان و توهم زا

Substance ماده Misc Names نام متفرقه Urine ادرار Blood خون Saliva بزاق Hair مو
2, 5 -DMA 2، 5-DMA 2,5-Dimethoxy-4-Fluoroamphetamine Phenethylamine and Amphetamine classes کلاس های 2،5-دی متوکسی-4-Fluoroamphetamine Phenethylamine و آمفتامین  days 2-5 روز 24 hours 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Adipex (Phentermine) Adipex (فن ترمین) Phentermine, Adipex-P, Ionamin, Pro-Fast فن ترمین، Adipex-P، Ionamin، طرفدار سریع  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Amidone (Synthetic Opioid Analgesic) Amidone (مصنوعی مخدر ضد درد) Methadone, Methadone hydrochloride; متادون، متادون هیدروکلراید. DL-Methadone hydrochloride; DL-متادون هیدروکلراید. dl-Methadone; DL-متادون. Methadone HCL; متادون HCL. Methadone hydrochloride; متادون هیدروکلراید. Methadon; متادون. Phenadone hydrochloride Phenadone هیدروکلراید  days 5-7 روز 1-7 days 1-7 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Amytal (Barbiturate) Amytal (نمک اسید باربیتوریک) Barbiturate, Amobarbital Sodium, Amobarbital, Amylobarbitone نمک اسید باربیتوریک، آموباربیتال سدیم، آموباربیتال، Amylobarbitone 2-10 days روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Anesthetic (Veterinary) بی حس کننده (دامپزشکی) Ketamine, Ketalar, Ketaset, Ketavet, Vitamin K, Agent K, Special K, or just K کتامین، Ketalar، Ketaset، Ketavet، ویتامین K، عامل K، K ویژه، و یا فقط K  days 2-8 روز 1-8 days 1-8 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ativan (Benzodiazepine) آتیوان (بنزودیازپین) Benzodiazepine, Lorazepam; بنزودیازپین، لورازپام. L-Lorazepam Acetate; L-لورازپام استات. O-Chlorooxazepam; O-Chlorooxazepam. O-Chloroxazepam O-Chloroxazepam  weeks 1-6 هفته 6-48 hours 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Alcohol الکل Booze, Beer, Wine, Alcohol مشروب الکلی، آبجو، شراب، الکل 3-5 days via Ethyl Gluconoride (EGT) metabolite or 10-12 hours via traditional method 3-5 روز از طریق اتیل Gluconoride (EGT) متابولیت یا 10-12 ساعت به روش سنتی 12 hours 12 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Amphetamines آمفتامین ها Single Use تنها استفاده از  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Amphetamine (Variants) آمفتامین (انواع) Biphematine, Delcobase, Desoxyn, Obetrol, Reds, Meth, Biphematine، Delcobase، Desoxyn، Obetrol، قرمز، مت،
Black Beauties, Crosses, Hearts زیبایی سیاه، شمشیر برای نابودی وسایل، قلب
 days 2-5 روز 12 hours 12 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Barbiturates باربیتورات ها Single Use تنها استفاده از days 2-10 روز 24 hours 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Barbiturates باربیتورات ها Amytal, Nembutal, Black Beauties Amytal، Nembutal، زیبایی سیاه 2-3 weeks هفته 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Benzedrine Benzedrine dl-amphetamine. DL آمفتامینی است. d-amphetamine, Methamphetamine D-آمفتامین، مت آمفتامین 2-5 days 2-5 روز 12 hours 12 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Benzodiazepines بنزودیازپین ها Ativan, Halcion. آتیوان، Halcion. Librium لیبریوم 1-6 weeks  هفته 6-48 hours 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Biphematine Amphetamine , Delcobase, Desoxyn, Obetrol, Reds, Meth آمفتامین، Delcobase، Desoxyn، Obetrol، قرمز، مت  days 1-2 روز 12 hours 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Bufotenine (Hallucinogenic) Bufotenine (توهم زا) 5-ho-dmt 5 هو-DMT  days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Buprenorphine (Partial Opioid Agonist) بوپرنورفین (جزئی مخدر آگونیست) Suboxone, Subutex, Buprenex, Temgesic, Bupe, subs, subbies, orange guys Suboxone، Subutex، Buprenex، Temgesic، Bupe، منفجره، subbies، بچه ها به رنگ نارنجی  days 1-3 روز 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Butisol (Barbiturate) Butisol (نمک اسید باربیتوریک) Barbiturate, 5-butan-2-yl-5-ethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione, Butabarbital Sodium; نمک اسید باربیتوریک، 5-butan-2-YL-5-اتیل-1 ،3-diazinane-2 ،4،6-trione، Butabarbital سدیم. Butabarbitone; Butabarbitone. Secbubarbital; Secbubarbital. Secbutobarbitone; Secbutobarbitone. Secbutobarbital; Secbutobarbital. Secbutabarbital; Secbutabarbital. Sodium Butabarbital; سدیم Butabarbital. Butrate Butrate days 2-10 روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Cactus (Psychedelic) کاکتوس (روانگردان) Mesc, Peyote, mescaline, Peyote Buttons, Broken, Dead Mesc، Peyote، mescaline، دکمه Peyote، شکسته، مرده  days 2-3 روز 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Cannabis شاهدانه Pot, Acapulco Gold, Grass, Reefers, Sinsemilla, Thai Sticks, Blunt, Grass, Herb, Pot, Reefer, Sinsemilla, Smoke, Weed گیاهان، آکاپولکو طلا، چمن، Reefers، Sinsemilla، چوب تایلندی، بلانت، چمن، گیاهان دارویی، گیاهان، بادبان جمع کن، Sinsemilla، دود، علف های هرز 2 days-11 wks **SEE CHART AT BOTTOM** 2 روز، 11 هفته ** جدول AT BOTTOM ** 2 days 2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Choral Hydrate (Depressant) کرال هیدرات (افسردگی) Knock-Out drug, Date Rape Drug, Somnote, Aquachloral, Aquachloral Supprettes حذفی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر تاریخ تجاوز به عنف، Somnote، Aquachloral، Aquachloral Supprettes 2-7 days 2-7 روز 1-7 days 1-7 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Cocaine كوكائين Coke, Crack, Flake, Rocks, Snow کک، نرم افزار، پوسته پوسته شدن، سنگ، برف days 2-30 روز 24 hrs` 24 ساعت ` 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Codate (Opiate) Codate (مواد مخدر) Tylenol #3, Codate, Codephos, Syrup, C, school boy, Codeine تیلنول # 3، Codate، Codephos، شربت، C، بچه مدرسه ای، کدئین  days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Codeine (Opiate) کدئین (مواد مخدر) Tylenol w/ Codeine, Empirin w/ Codeine, Robitussin AC, Fiorinal w/ Codeine, Tylenol #3, Codate, Codephos Syrup, C, school boy تیلنول w / کدئین، Empirin w / کدئین، Robitussin AC، Fiorinal w / کدئین، تیلنول # 3، Codate، Codephos شربت، C، بچه مدرسه 2-4days روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Codephos (Opiate) Codephos (مواد مخدر) Tylenol #3, Codate, Codephos, Syrup, C, school boy, Codeine تیلنول # 3، Codate، Codephos، شربت، C، بچه مدرسه ای، کدئین  days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Concerta (Tobacco) Concerta (دخانیات) Cigars, Cigarettes, Smokeless tobacco, Snuff, Spit tobacco سیگار برگ، سیگار، توتون و تنباکو بدون دود، انفیه، تنباکو تف days 1-3 روز 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Cotinine (Tobacco) کوتینین (دخانیات) Cigars, Cigarettes, Smokeless tobacco, Snuff, Spit tobacco سیگار برگ، سیگار، توتون و تنباکو بدون دود، انفیه، تنباکو تف  days 1-3 روز 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Cylert Cylert Pemoline پمولین ثابت کرده اند  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
DET (Hallucinogenic) DET (توهم زا) 2-Me-DET, or 2-methyl-diethyltryptamine 2-ME-DET، و یا 2-متیل-diethyltryptamine  hrs 6-8 ساعت 1-2days 1 مدت 2days Up to 90 Days تا 90 روز
DMT (Hallucinogenic) DMT (توهم زا) Dimethyltryptamine, “Businessman's Trip” Dimethyltryptamine، "سفر تاجر است"  days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
DOB DOB Adam, Ecstasy, STP, XTC آدم، اکستازی، STP، XTC  days 2-5 روز 24 hours 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
DOM DOM Adam, Ecstasy, STP, XTC آدم، اکستازی، STP، XTC  days 2-5 روز 24 hours 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Dalmane (Benzodiazepine) Dalmane (بنزودیازپین) Benzodiazepine بنزودیازپین 1-6 weeks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Darvon Darvon Opiate مخدر 8-24 hrs 8-24 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Delcobase (Amphetamine) Delcobase (آمفتامین) Biphematine, Desoxyn, Dexedrine, Obetrol, Reds, Meth Biphematine، Desoxyn، Dexedrine، Obetrol، قرمز، مت  days 1-2 روز 12 hours 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Demerol Demerol Demerol, Mepergan, Pethidine Demerol، Mepergan، پتیدین 6-12 days 6-12 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Desoxyn Desoxyn Amphetamine , Biphematine, Delcobase, Dexedrine, Obetrol, Reds, Meth آمفتامین، Biphematine، Delcobase، Dexedrine، Obetrol، قرمز، مت  days 1-2 روز 12 hours 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Dexedrine Dexedrine Amphetamine , Biphematine, Delcobase, Desoxyn, Obetrol, Reds, Meth آمفتامین، Biphematine، Delcobase، Desoxyn، Obetrol، قرمز، مت 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Diacetylmorphine (Heroin) Diacetylmorphine (هروئین) Heroin, Gear, Shit, Cheese, Diesel, Smack, B, Skag, Bobby, Black Tar, Horse, Junk, Jenny, Brown, Brown Sugar, Dark, Dope & H. هروئین، دنده، گه، پنیر، دیزل، دوست داشتن، B، قسمت عقب کشتی، بابی، سیاه تار، اسب، جنس اوراق و شکسته، جنی، قهوه ای، شکر قهوه ای، تیره، مخدر و H. days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Diazepam دیازپام Single Use تنها استفاده از 7-10 Days روز 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Diazepam (Benzodiazepine) دیازپام (بنزودیازپین) Benzodiazepine. بنزودیازپین. Zetran Zetran 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Didrex Didrex Benzphetamine Hydrochloride Benzphetamine هیدروکلراید  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Dilaudid Dilaudid Hydrostat; Hydrostat. Palladone Palladone  days 2-4 روز 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Diastat Diastat Single Use تنها استفاده از 7-10 Days 7-10 روز 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Diastat (Benzodiazepine) Diastat (بنزودیازپین) Diazepam-Rectal, Benzodiazepine دیازپام، رکتال، بنزودیازپین 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Dolopine Dolopine Methadone متادون 6-12 days 6-12 روز 24 hrs 24 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Doriden Doriden fours and doors چهار دست و پا و درب 2-10 days 2-10 روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Dover's Powder پودر دوور است Opium تریاک  days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ecstasy اکستاسی Single Use تنها استفاده از 1-3 Days 1-3 روز 12 hrs 12 ساعت 1-5 Days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ecstasy اکستازی Adam, STP, XTC آدم، STP، XTC  days 2-5 روز 24 hrs 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Equanil (Depressant) Equanil (افسردگی) Meprobamate, Meprospan, Miltown, Noludar, Placidyl, Soma, Chloral Hydrate Meprobamate، Meprospan، Miltown، Noludar، Placidyl، سوما، کلرال هیدرات  days 2-7 روز 1-7 days 1-7 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Fentanyl (Opioid) فنتانیل (مواد مخدر) China White. چین سفید.
Lollipop, Sublimaze, Duragesic, Actiq اب نبات چوبی، Sublimaze، Duragesic، Actiq
8-24 hrs 8-24 ساعت 12 hrs 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Florinal Florinal Barbiturate نمک اسید باربیتوریک 2-10 days 2-10 روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Glutethimide Glutethimide Doriden Doriden 2-10 days 2-10 روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Halcion Halcion Benzodiazepine بنزودیازپین 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Hash, Hashish Oil مخلوط، حشیش و روغن Hash مخلوط 2 days-11 wks 2 روز، 11 هفته 2 days 2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Heroin (Opioid) هروئین (مواد مخدر) Diacetylmorphine Horse, smack, dragons tail, Smack, Junk, H, Diesel, Dope, Harry اسب Diacetylmorphine، با صدا غذا خوردن، اژدها دم، دوست داشتن، جنس اوراق و شکسته، H، دیزل، پیش بینی کردن، هری 2-4 days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Hydrocodone (Opioid Agonist) هیدروکدون (مواد مخدر آگونیست) Vicodin, Lorcet, Norco, Lortab; Vicodin، Lorcet، Norco، Lortab. Vicoprofen, Dilles, Vikes, Vic, Vics Vicoprofen، Dilles، Vikes، ویک، VICS 1-6 days 1-6 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Hydromo Hydromo Dilaudid; Dilaudid. Hydrostat; Hydrostat. Palladone Palladone 2-4 days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Hydromorphine (Synthetic Opioid) Hydromorphine (مصنوعی به مواد افیونی) Methadose, Amidone, Physeptone, Heptadon Methadose، Amidone، Physeptone، Heptadon 2-4 days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Hydromorphone (Opiate) هیدرومورخون (مواد مخدر) Dilaudid, Hydrostat, Palladone, Dillies, hospital heroin, hydro Dilaudid، Hydrostat، Palladone، Dillies، هروئین بیمارستان، آبی  days 3-4 روز 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Hydrostat Hydrostat Dilaudid; Dilaudid. Hydrostat; Hydrostat. Palladone Palladone 2-4 days 2-4 روز 6 hours 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ibogaine (Hallucinogenic) Ibogaine (توهم زا) Tabernanthe iboga, African rootbark Tabernanthe iboga، rootbark آفریقایی 2-5 days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ionamin (Phentermine) Ionamin (فن ترمین) Adipex-P, Lonamin, Obenix, Oby-Cap, Teramine, Zantryl Adipex-P، Lonamin، Obenix، Oby درپوش، Teramine، Zantryl  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
JWH-018 JWH-018 Synthetic Cannabinoid, Spice کانابینوئید مصنوعی، ادویه 2 days - 11 wks 2 روز - 11 هفته 2 days 2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
LSD (Hallucinogenic) LSD (توهم زا) Acid, Microdot اسید، Microdot 8 -24 hrs 8 -24 ساعت 3 hrs 3 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Laudanum (Opiate) تنتور افیون (مواد مخدر) Opium-Based Painkiller, Paragoric تریاک مبتنی بر مسکن درد، Paragoric  days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Librium لیبریوم Benzodiazepine بنزودیازپین  wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Lomotil Lomotil Opiate مخدر hrs 8-24 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Loperamide (Opioid) لوپرامید (مواد مخدر) Imodium AD, Kaopectate II, Maalox Anti-Diarrheal Imodium AD، Kaopectate II، Maalox ضد اسهال hrs 20-24 ساعت Up to 90 Days تا 90 روز
Lortab (Hydrocodone) Lortab (هیدروکدون) Anexsia, Co-Gesic, Dolorex Forte, Hycet, Liquicet, Lorcet, Lortab, Maxidone, Norco, Polygesic, Stagesic, Vicodin, Xodol, Zamicet, Zolvit, Zydone Anexsia، شرکت Gesic، Dolorex هنر، Hycet، Liquicet، Lorcet، Lortab، Maxidone، Norco، Polygesic، Stagesic، Vicodin، Xodol، Zamicet، Zolvit، Zydone 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ludes Ludes Methaqualone Methaqualone 2 wks 2 هفته 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
MDA MDA Adam, Ecstasy, STP, XTC آدم، اکستازی، STP، XTC  days 2-5 روز 24 hrs 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
MDMA MDMA Single Use تنها استفاده از 1-3 days 1-3 روز 12 hrs 12 ساعت 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
MDMA MDMA Adam, Ecstasy, STP, XTC آدم، اکستازی، STP، XTC 2-5 days 2-5 روز 24 hrs 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Marijuana ماری جوانا Mary Jane, Grass, Pot, Weed, Joint, مری جین، چمن، گیاهان، علف هرز، مشترک، 2 days-11 wks **SEE CHART AT BOTTOM** 2 روز، 11 هفته ** جدول AT BOTTOM ** 2 days 2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Marinol (Dronabinol) Marinol (Dronabinol) Synthetic, Tetra-hydrocannabinol (Marijuana) مصنوعی، تترا hydrocannabinol (ماری جوانا) 2 days - 11 wks 2 روز - 11 هفته 2 days 2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Mepergan (Benzodiazepine) Mepergan (بنزودیازپین) Demerol, Meperidine, Pethidine Demerol، مپریدین، پتیدین 2-5 days 2-5 روز 12 hrs 12 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Meperidiine (Benzodiazepine) Meperidiine (بنزودیازپین) Demerol, Meperidine, Pethidine Demerol، مپریدین، پتیدین 24 hrs 24 ساعت 6 hrs 6 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Mescaline Mescaline Buttons, Cactus, Mesc, Peyote دکمه ها، کاکتوس، Mesc، Peyote  days 2-3 روز 24 hrs 24 ساعت 1-3 days 1-3 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Methadone (Opioid) متادون (مواد مخدر) Amidone, Dolophine, Methadose Amidone، Dolophine، Methadose 6-12 days 6-12 روز 24 hrs 24 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Methamphetamine مت آمفتامین Desoxyn; Desoxyn. Crank, Crystal, Glass, Ice, Speed میل لنگ، کریستال، شیشه، یخ، سرعت days 1-4 روز 1-3 days 1-3 روز 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Methaqualone Methaqualone Quaalude, Ludes Quaalude، Ludes 14 days 14 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
MethylPhenidate متیل فنیدات Ritalin, Concerta, Tranquilyn ریتالین، Concerta، Tranquilyn 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Microdot Microdot LSD< Acid, Microdot LSD <اسید، Microdot hrs 8-24 ساعت 3 hrs 3 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Miltown (Depressant) Miltown (افسردگی) Meprobamate Meprobamate  days 2-7 روز 1-7 days 1-7 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Morphine (Opiate) مورفین (مواد مخدر) Roxanol, Dover's Powder, Paregoric, Laudanum, Morphine, Roxanol, Roxanol SR, Robitussin AC, any drug with codeine added, Avinza, MSContin, Oramorph Morf, M, MS Roxanol، پودر دوور را، مسکن درد، تنتور افیون، مورفین، Roxanol، Roxanol SR، Robitussin AC، هر گونه دارو با کدئین اضافه شده است، Avinza، MSContin، Oramorph Morf، M، MS 3-4 days 3-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Naltrexone (Opioid antagonist) نالترکسون (آنتاگونیست مواد مخدر) ReVia, Vivitrol, Depade, Trexan, Nalorex ReVia، Vivitrol، Depade، Trexan، Nalorex  hrs 4-6 ساعت 1 day 1 روز
Nembutal Nembutal Barbiturate نمک اسید باربیتوریک 2-10 days 2-10 روز 1-2 day 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Nicotine نیکوتین Cigars, Cigarettes, Smokeless tobacco, Snuff, Spit tobacco سیگار برگ، سیگار، توتون و تنباکو بدون دود، انفیه، تنباکو تف 2-4 days 2-4 روز 2-4 days 2-4 روز 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Norco Norco Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen, Opioid Anagesic هیدروکدون Bitartrate و استامینوفن، مخدر Anagesic 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Noludar (Depressant) Noludar (افسردگی) Methyprylon Methyprylon 2-7 days 2-7 روز 1-7 days 1-7 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Numorphan Numorphan Opiate مخدر 8-24 hrs 8-24 ساعت 12 hrs 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Obetrol Obetrol Amphetamine , Biphematine, Delcobase, Desoxyn, Dexedrine, Reds, Meth آمفتامین، Biphematine، Delcobase، Desoxyn، Dexedrine، قرمز، مت 1-2 days 1-2 روز 12 hrs 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Opium تریاک Laudanum, Dover's Powder, Paregoric تنتور افیون، پودر دوور را، مسکن درد 2-4 days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Oxycodone (Opioid Antagonist) اکسی کدون (مواد مخدر آنتاگونیست) Percodan, Percocet, Tylox, OxyContin, Roxicodone, Roxicet, Endocet, Oxies, OC, Ocean City, Orange County, hillbilly heroin Percodan، Percocet، Tylox، کونتین، Roxicodone، Roxicet، Endocet، Oxies، OC، اقیانوس شهر، اورنج کانتی، ادم جنگلی هروئین 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Oxymorphone (Opioid) Oxymorphone (مواد مخدر) Opana, Numorphan, Numorphone, Biscuits, blue heaven, blues Opana، Numorphan، Numorphone، بیسکویت، آسمان آبی، بلوز 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Oxycontin (Opioid Antagonist) کونتین (مواد مخدر آنتاگونیست) Percocet w/acetaminophen Percodan (w/aspirin); Percocet w / استامینوفن Percodan (w / آسپرین)؛ M-oxy, ETH-Oxydose, Oxyfast, OxyIR, Roxicodone M-اکسی، ETH-Oxydose، Oxyfast، OxyIR، Roxicodone 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
PCE (Hallucinogenic) PCE (توهم زا) Erythromycin اریترومایسین 2-5 days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
PCP (Phencyclidine) PCP (فن سیکلیدین) Angel Dust, Boat, Hog, Love Boat, Embalming Fluid, Killer Weed, Rocket Fuel, Supergrass, Wack, Ozone فرشته گرد و غبار، قایق، گراز، عشق قایق، مومیائی سیالات، قاتل علف هرز، سوخت موشک، Supergrass، WACK، ازن 1-7 days, heavy 1 - 4 wks 1-7 روز، سنگین 1 - 4 هفته 24 hrs 24 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
PMA (Amphetamine) PMA (آمفتامین) Death, Dr. Death, Chicken Powder, Chicken Yellow مرگ دکتر مرگ، پودر مرغ، مرغ زرد 2-5 days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Palladone (Opiate) Palladone (مواد مخدر) Dilaudid; Dilaudid. Hydrostat Hydrostat 2-4 days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Paregoric (Opium) مسکن درد (تریاک) Opium-Based Painkiller, Laudanum تریاک مبتنی بر مسکن درد، تنتور افیون 2-4 days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Paxipam (Benzodiazepine) Paxipam (بنزودیازپین) Halazepam Halazepam 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-6 wks 1-6 هفته Up to 90 Days تا 90 روز
Percocet (Oxycodone) Percocet (اکسی کدون ارجح) Endocet, Magnacet, Acetaminophen and Oxycodone Endocet، Magnacet، استامینوفن و اکسی کدون ارجح 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Percodan (Oxycodone) Percodan (اکسی کدون ارجح) Endodan, Aspirin and Oxycodone Endodan، آسپرین و اکسی کدون ارجح 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Percolone (Oxycodone) Percolone (اکسی کدون ارجح) ETH-Oxydose, OxyContin, Oxyfast, OxyIR, Percolone, Roxicodone, Roxicodone Intensol ETH-Oxydose، کونتین، Oxyfast، OxyIR، Percolone، Roxicodone، Roxicodone Intensol 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Pethidine پتیدین Meperidine, Demerol, Mepergan مپریدین، Demerol، Mepergan 2-4 days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Peyote (Psychedelic) Peyote (روانگردان) Mesc, Peyote, Peyote Buttons, Broken, Dead Mesc، Peyote، دکمه Peyote، شکسته، مرده 2-3 days 2-3 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Placidyl (Depressant) Placidyl (افسردگی) Ethchlorvynol, Anxiolytics, Sedatives and Hypnotics Ethchlorvynol، Anxiolytics، آرام بخش و خواب آور 2-7 days 2-7 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Phenmatrazine Phenmatrazine Preludin Preludin 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Phenobarbital فنوباربیتال Single Use تنها استفاده از 2-10 days, 2-10 روز، 4-7 4-7 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Phenobarbital فنوباربیتال Barbiturate نمک اسید باربیتوریک Heavy: 2- wks سنگین: 2 - هفته 5-10 days 5-10 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Plegine Plegine Stimulant محرک 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Prelu-2 (Phendimetrazin) Prelu-2 (Phendimetrazin) Adipost, Anorex-SR, Appecon, Bontril PDM, Bontril Slow Release, Melfiat, Obezine, Phendiet, Plegine, Prelu-2, Statobex Adipost، Anorex-SR، Appecon، Bontril PDM، Bontril آزاد کند، Melfiat، Obezine، Phendiet، Plegine، Prelu-2، Statobex 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Preludin (Phenmetrazine) Preludin (Phenmetrazine) 3-methyl-2-phenylmorpholine 3-متیل-2-phenylmorpholine 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Propoxyphene (Opiate) Propoxyphene (مواد مخدر) Darvon, Darvon-N, Dolene Darvon، Darvon-N، Dolene 8-24 hrs 8-24 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Psilocin (Hallucinogenic) Psilocin (توهم زا) Mushrooms, Cacti قارچ، از cacti 2-5 days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Psilocybin psilocybin است Magic Mushroom, Purple Passion, Shrooms سحر و جادو قارچ، مصائب بنفش، Shrooms 2-5 days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Quaalude Quaalude Methaqualone Methaqualone 14 days 14 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Restoril (Benzodiazepine) Restoril (بنزودیازپین) Benzodiazepine بنزودیازپین 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ritalin ریتالین MethylPhenidate متیل فنیدات 1-2 days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Robitussin AC (Opiate) Robitussin AC (مواد مخدر) Codeine, Morphine, Opium, Dover's Powder, Paregoric, Laudanum, Morphine, Roxanol, Roxanol SR, any drug with codeine added کدئین، مورفین، تریاک، پودر دوور را، مسکن درد، تنتور افیون، مورفین، Roxanol، Roxanol SR، هر گونه دارو با کدئین اضافه شده 2-4 days 2-4 روز 2-4 days 2-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Roxanol & Roxanol SR (Opiate) Roxanol و Roxanol SR (مواد مخدر) Codeine, Morphine, Opium, Dover's Powder, Paregoric, Laudanum, Morphine, Robitussin AC, any drug with codeine added کدئین، مورفین، تریاک، پودر دوور را، مسکن درد، تنتور افیون، مورفین، Robitussin AC، هر گونه دارو با کدئین اضافه شده 2-4 days 2-4 روز 12 hrs 12 ساعت 2-4 days 2-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Roxicodone Roxicodone Percocet w/acetaminophenPercodan (w/aspirin); Percocet w / acetaminophenPercodan (w / آسپرین)؛ Oxycontin, M-oxy, ETH-Oxydose, Oxyfast, OxyIR کونتین، M-اکسی، ETH-Oxydose، Oxyfast، OxyIR 3-4 days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
STP STP Adam, Ecstasy, STP, XTC آدم، اکستازی، STP، XTC 2-5 days 2-5 روز 24 hrs 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Seconal Seconal Barbiturate نمک اسید باربیتوریک 2-10 days 2-10 روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Serax (Benzodiazepine) Serax (بنزودیازپین) Benzodiazepine بنزودیازپین 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Soma (Depressant) سوما (افسردگی) Carisoprodol, Carisoma; Carisoprodol، Carisoma. Myolax Myolax 2-7 days 2-7 روز 1-7 days 1-7 روز Up to 90 Days تا 90 روز
TCP TCP -[1-(2-thienyl)cyclohexyl]-piperidine - [1 - (2-thienyl) cyclohexyl]-piperidine 2-5 days 2-5 روز 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) THC (دلتا 9 تتراهیدروکانابینول) Salt and Pepper, Santa Marta, Sassafras, Scissors, Seeds, Sen, Sess, Sezz, Siddi, Sinse, Skunk, Smoke, Canada, Snop, Splim, Stack, Stems, Stink Weed, Sugar Weed, Sweet Grass, Sweet Lucy, THC, Cannabis, Marijuana نمک و فلفل، سانتا مارتا، ساسافراس، قیچی، دانه، سن، SESS، Sezz، Siddi، Sinse، مرداب، دود، کانادا، Snop، Splim، پشته، ساقه، تعفن علف هرز، قند علف هرز، شیرین چمن، شیرین لوسی، THC ، کانابیس، ماری جوانا 2 days-11 wks **SEE CHART AT BOTTOM** 2 روز، 11 هفته ** جدول AT BOTTOM ** 2 days 2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
TMA (Hallucinogenic) TMA (توهم زا) Mescalamphetamine, The six different TMAs are: TMA, TMA-2, TMA-3, TMA-4, TMA-5, and TMA-6 Mescalamphetamine، شش TMAs متفاوت است: TMA، TMA-2 TMA-3، TMA-4، TMA-5 و TMA-6 2-5 days 2-5 روز 24 hrs 24 ساعت 1-5 days 1-5 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Talwin Talwin Opiate مخدر  hrs 8-24 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tenuate Tenuate Diethylpropions, Dospan Diethylpropions، Dospan  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tepanil Tepanil Diethylpropion دی اتیل پروپیون  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tramadol (Non-opiate synthetic analgesic) ترامادول (ضد درد مصنوعی غیر مواد مخدر) Ultram; Ultram. Ultracet, Tram cars اتومبیل Ultracet، تراموا 2-4 days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tranquilyn Tranquilyn MethylPhenidate متیل فنیدات  days 1-2 روز 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tranzene (Benzodiazepine) Tranzene (بنزودیازپین) Benzodiazepine بنزودیازپین wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tuinal Tuinal Barbiturate نمک اسید باربیتوریک  days 2-10 روز 1-2 days 1-2 روز 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tussionex Tussionex Opiate مخدر  hrs 8-24 ساعت 12 hrs 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tylenol #3 (Opiate) تیلنول # 3 (مواد مخدر) 8-24 hrs 8-24 ساعت 12 hrs 12 ساعت 1-2 days 1-2 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Tylox Tylox Oxycodone اکسی کدون  days 3-4 روز 24 hrs 24 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ultracet w/ Acetaminophen (Non-opiate synthetic analgesic) Ultracet w / استامینوفن (ضد درد مصنوعی غیر مواد مخدر) Tramadol, Ultram, Ultracet, Tram cars ترامادول، Ultram، Ultracet، اتومبیل تراموا  days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Ultram (Non-opiate synthetic analgesic) Ultram (ضد درد مصنوعی غیر مواد مخدر) Tramadol, Ultram, Ultracet, Tram cars ترامادول، Ultram، Ultracet، اتومبیل تراموا  days 2-4 روز 6 hrs 6 ساعت 1-4 days 1-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Valium والیوم Single Use تنها استفاده از 7-10 days 7-10 روز 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Valium (Benzodiazepine) والیوم (بنزودیازپین) Benzodiazepine بنزودیازپین 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Versed آشنا Benzodiazepine بنزودیازپین 1-6 wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Vicodin Vicodin Hydrocodone, Lortab; هیدروکدون، Lortab. Vicoprofen Vicoprofen days 3-4 روز 6-48 hrs 6-48 ساعت 3-4 days 3-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Vicoprofen Vicoprofen Hydrocodone, Lortab; هیدروکدون، Lortab.  days 3-4 روز 6-48 hrs 6-48 ساعت 3-4 days 3-4 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Xanax (Benzodiazepine) زاناکس (بنزودیازپین) Benzodiazepine بنزودیازپین  wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Zetran Zetran Single Use تنها استفاده از 7-10 days 7-10 روز 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز
Zetran (Benzodiazepine) Zetran (بنزودیازپین) Diazepam دیازپام  wks 1-6 هفته 6-48 hrs 6-48 ساعت 1-10 days 1-10 روز Up to 90 Days تا 90 روز

MARIJUANA DETECTION TIME CHART ماری جوانا تشخیص زمان CHART

Marijuana Detection Time Chart نمودار ماری جوانا تشخیص زمان Urine Drug Test ادرار تست مواد مخدر
1 time only فقط 1 زمان days 5-8 روز
2-4 times per month 2-4 بار در ماه days 11-18 روز
2-4 times week 2-4 بار در هفته days 23روز
5-6 times per week 5-6 بار در هفته days 33-48 روز
Daily Usage طریقه استفاده روزانه days 49-90 روز
** Hair Drug Test * مو تست مواد مخدر Up to 90 days, some States 120 days تا 90 روز، برخی از ایالات 120 روز
** Saliva Drug Test * بزاق تست مواد مخدر 1-10 days 1-10 روز
** Blood Drug Test * تست مواد مخدر خون 2 days 2 روز
** Fingernail Drug Test * انگشتان دست تست مواد مخدر 90 Days 90 روز
** Alcohol Drug Test * الکل تست مواد مخدر 3-5 days via Ethyl Gluconoride (EGT) or 10-12 hours via traditional method 3-5 روز از طریق اتیل Gluconoride (EGT) و یا 10-12 ساعت به روش سنتی