ایرانی ها باید برای رسیدن به مقام اول در جهان کمی معتاد تر شوند !

ایرانی ها باید برای رسیدن به مقاوم اول در جهان کمی معتاد تر شوند !
ايران رتبة دوّم مصرف مواد مخدّر در جهان را دارد .
در حالي كه جمعيت ايران در سي سال اخير 2 برابر شده .
آمار مرگ و مير اعتياد 30 برابر شده است .
در حالي كه ايرانيان حدود1% جمعيت جهان را تشكيل مي دهند حدود 30% مواد مخدر جهان در ايران مصرف مي گردد.
ايران رتبة دوّم مصرف مواد مخدّر در جهان را دارد .

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/07/110731_l07_drugs_iran_addicts_unodc.shtml