افزایش گیرنده های کانابینوئید نوع یک در زمان اختلال استرس پس از سانحه Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study


استرس باعث افزایش گیرنده های نوع یک کانابیس در مغز انسان می شود
تحکیم خاطرات تنفر عاطفی‌که زمینه‌ساز ایجاد نابسامانی برای ایجاد استرس پس از سانحه  (PTSD) است ازطریق تعامل سینرژیستیک  است که  با ازاد شدن هورمون  کورتیزول ناشی از استرس و نوراپینفرین بروز می‌کند که با پیام‌دهی به سیستم  آندوکانابینوئید تعدیل می‌شود.
پژوهشگران در دسترس بودن گیرنده‌های کانابینوئید 1(CB1) را درزمان توموگرافی ارسال پوزیترون استراحت در 25 بیمار دچار PTSD درمان نشده، 12شاهد دچار ترومای غیر PTSD و 23 شاهد سالم مورد بررسی قراردادند. کورتیزول وسایر بیومارکرهای احتمالی نیز اندازه‌گیری شد.
 درمقایسه با شاهدان سالم ودچار تروما، تعداد گیرنده‌های CB1 (به ترتیب20 و 14٪ بیشتر) دربیماران PTSD به‌طور قابل توجه ه به طور کلی و چه در نوع سرشار از CB و مناطق ترس در هیپوکامپ، آمیگدال و کورتیکواستریاتال بیشتر بود. PTSD با ترازکمتر آندوکانابینوئید آناندامید  (53 و 58٪ کمتر) همراه بود.
 درخانم‌ها این دونتیجه‌ شدت بیشتری داشت. ترازکورتیزول دربیماران PTSD وشاهدان تروماپائین‌تر از شاهدان سالم بود. با استفاده از هر 3 بیومارکر امکان طبقه بندی صحیح 85٪ موارد PTSD وجود داشت.
Mol Psychiatry 2013 May 14