84 درصد معتادان ر ایران به یکی از انواع اختلالات شخصیتی مبتلا هستند

شفقنا زندگی- معتادان بیش از افراد سالم دارای ویژگی های غیر طبیعی نظیر شیوه زندگی نادرست، روابط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، افکار و باورهای نادرست، احساسات و عواطف غیرطبیعی و رفتارهای مخاطره آمیز هستند.
به گزارش شفقنا زندگی؛ دکتر آمنه عالی ونده روانشناس و فرشته نگرآوی کارشناس ارشد روانشناس تربیتی در تحقیقی با عنوان "بررسی اختلالات شخصیتی عوامل گرایش به اعتیاد در میان افراد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد" در یافتند وقوع همزمان بیماریهای روانپزشکی و اختلال سوء مصرف مواد اثرات گسترده ای داشته و با پیش آگاهی بدتری همراه است.
در ادامه این بررسی آمده است؛ درمان افراد معتاد باید متناسب با نیازهای هر یک از این افراد باشد، هدف مطالعه حاضر بررسی اختلالات شخصیتی و بررسی شش زمینه ناسالم مستعد کننده اعتیاد( ویژگی های شخصیتی، شیوه ی زندگی، روابط اجتماعی و خانوادگی، نگرش و باورها، احساسات، عواطف و رفتارها) در میان افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز است تا از طریق، کمکی در بدست آوردن دیدی جامع تر در خصوص درمان و برخورد با این افراد صورت گیرد.
گفتنی است روش کار؛ در یک بررسی علی – مقایسه ای 300 نفر معتادان بهبود یافته مواد افیونی و 150 نفر افراد سالم  به شیوه ی نمونه گیری تصادفی – طبقه ای مراکز بازتوانی معتادان شهر اهواز انتخاب شدند، پس از تکمیل پرسشنامه های محقق ساخته در مورد اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اختلال شخصیت میلون، پرسشنامه استعداد اعتیاد داده ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته های مطالعه، نشان داد که فراوان ترین اختلال شخصیت همراه در گروه تحت مطالعه اختلال ضد اجتماعی بوده( 54 درصد) و اختلال شخصیت مرزی، نمایشی و خود شیفته در رتبه های بعدی قرار داشتند. ارتباط آماری معنی داری بین نوع ماده مصرفی، مدت زمان مصرف و اختلال شخصیت خاص وجود نداشت اما افرادی که یک ماده را مصرف می کردند با افرادی که مصرف چند ماده را ذکر می کردند از نظر دارا بودن اختلال شخصیت تفاوت معناداری داشتند، 95 درصد افراد مورد بررسی مرد بودند.
لازم به ذکر است؛ سن آنان 18 سال و بالاتر بود معتادان در هر یک از شش زمینه مستعد کننده پیش اعتیادی بطور معنی داری با افراد سالم تفاوت داشتند و این زمینه ها در شکل دهی استعداد اعتیاد موثرترند.
بر اساس نتایج این پژوهش، نشان دهنده ی شیوع بالای اختلالات شخصیتی در میان افراد معتاد 84 درصد و پایین تر بودن درصد اختلالات شخصیتی در افرادی با مصرف یک مادهدر مقایسه با مصرف بیش از یک ماده بود، همچنین معتادان بیش از افراد سالم دارای ویژگی های غیر طبیعی نظیر شیوه زندگی نادرست، روابط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، افکار و باورهای نادرست، احساسات و عواطف غیرطبیعی و رفتارهای مخاطره آمیز هستند.
گفتنی است این مطالعه توسط دکتر آمنه عالی ونده  روانشناس و فرشته نگرآوی کارشناس ارشد روانشناس تربیتی در تحقیقی با عنوان بررسی اختلالات شخصیتی عوامل گرایش به اعتیاد در میان افراد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد انجام و در کتاب مجموعه پابه های زیستی اعتیاد به چاپ رسیده است