توهم تجربه نزدیک به مرگ باعث تکامل مغزی در انسان می شود (قسمت دوم )(کربوژن )Carbogen

 
تجربه نزدیک مرگ (: NDE: Near-death Experience) و ارتباط ان با  گیرنده  سروتونین( Serotonin 2A (5-HT2A  در  روش درمانی سایکدلیک (قسمت اول )
قسمت دوم
شایعترین فرم توهم تجربه نزدیک به مرگ در بین بیمارانی که دچار ایست قلبی تنفسی می شو.ند و یا در حین جراحی می میرند دیده می شود . 
علت این تجربه  کاهش میزان اکسیژن و افزایش  میزان گاز کربنیک در خون است  
البته تجربه نزدیک به مرگ در  بین کسانی که از داروهای روانگردان سایکدلیک و افزایش دهنده سروتونین  و اگونیست های گیرنده  ( Serotonin 2A (5-HT2A     استفاده می کنند  هم دیده می شود  
کربوژن عامل اصلی ایجاد توهم نزدیک به  مرگ در بیمارانی است که دچار ایست قلبی و تنفسی یا خفگی شده اند  است .  
کربوژن  Carbogen چیست . 
کربوژن  مخلوطی از گاز اکسیژن به میزان 70 در صد و گاز دی اکسید کربن به میزان 30 در صد است این ماده  یک محرک گیرنده  ( Serotonin 2A (5-HT2A   است که به عنوان دارویی در درمان بیماران روانی در روش سایکدلیک استفاده می شود . 
تحریک گیرنده ( Serotonin 2A (5-HT2A   در افراد سالم باعث تغییرات شخصیتی و روانی انسان می شود و به نوعی در تکوین شخصیت (سوپر ایگو) موثر است  
غارنشینان و توهم نزدیک به مرگ  
ادامه دارد