اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح سروتونين و دوپامين زنان معتاد زندان مركزي اصفهان


اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح سروتونين و دوپامين زنان معتاد زندان مركزي اصفهان

 
Efatalsadat Vafamand, Mehdi Kargarfard, Mohammad Marandi, عفت‌السادات وفامند, مهدي كارگر فرد, سيد محمد مرندي
   

چکیده


مقدمه: دوپامين و سروتونين از جمله نوروترانسميترهاي دخيل در فرايند اعتیاد مي‌باشند. در مطالعات قبلي نشان داده شده است كه ورزش مي‌تواند باعث افزايش ميزان سروتونين و دوپامين شود. تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير هشت هفته تمرينات هوازي بر سطوح سروتونين و دوپامين زنان معتاد زندان مركزي اصفهان انجام شده است.
روش‌ها: 30 زن معتاد زندان مركزي اصفهان به صورت تصادفي به دو گروه مساوي تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه تجربي در برنامه‌هاي هوازي به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسهي 30 دقيقه‌اي شركت كردند، در حالي كه گروه شاهد فقط پيگيري شدند و در هيچ برنامه‌ي ورزشي شركت نداشتند. نمونه‌ی خوني از هر دو گروه قبل و بعد از برنامهی تمريني گرفته شد. همچنين قبل و بعد از مداخله تركيب بدني آن‌ها اندازه‌گيري شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS نسخهي 16 در سطح معنی‌داري 05/0 تجزیه و تحليل گرديد.
یافته‌ها: ميانگين سني زنان مورد مطالعه 8 ± 6/32 سال بود. 8 هفته تمرينات هوازي باعث افزايش معنی‌داري در سطوح سروتونين و دوپامين در گروه تجربي نسبت به شاهد شد.
نتیجه‌گیری: طبق نتايج به دست آمده 8 هفته تمرين هوازي منظم ميتواند بر روي سطوح سروتونين و دوپامين زنان معتاد تأثير داشته باشد و به عنوان يك درمان غير دارويي كمك‌كننده باشد.