خطر استفاده از متادون برای ترک و درمان اعتیاد به ماری جوانا گل (مخدر گل )

زمانی که والدین از اعتیاد جوان خود به مخدر گل مطلع می شوند انها را برای درمان به مراکز سوء مصرف و ترک اعتیاد می برند و  بدبختی از همین جا اغاز می شوند
درمان اعتیاد به ماری جوانا گل متادون نیست .
متادون به هیچ عنوان اثری در درمان اعتیاد به مخدر گل ندارد و مصرف ان در معتادان به گل فقط باعث اعتیاد انها به متادون و ادامه اعتیاد به ماری جوانا  گل می شود .
عدم اگاهی مراکز ترک اعتیاد از اثرات مخدر گل  و پروتکل درمانی ان و استفاده رایج از متادون برای درمان انواع اعتیاد باعث شده است که اکثر معتادان به گل پس از مصرف متادون دوباره شروع به مصرف مخدر گل کرده و زمانی می رسد که معتاد هم به مخدر گل معتاد است وهم متادون و از دو ماده مخدر همزمان استفاده می کند
پس لطفا به معتادان به مخدر گل برای ترک متادون ندهید