مکانیسم درمان و ترک اعتیاد به کریستال محرک شیشه (متامفتامین ) با مصرف داروهای نوتروپیک (ریتالین -مودافینیل )

Role of prefrontal cortex in addiction
امروزه داروهای نوتروپیک (ریتالین و مودافینیل ) خط اول درمان دارویی برای ترک اعتیاد به محرک ها یی مثل کوکائین و مت امفتامین (شیشه ) هستند اما مکانیسم عمل این داروها چگونه است .
 
زمانی که شخص معتاد به ماده محرک کریستال شیشه می شود ارتباط قسمت میانی مغز (لیمبک یا همان مرکز لذت و به عبارت روانشناسی مرکز غرایز =اید ) با قسمت شخصیت (همان ایگو )که در ناحیه قبل از کورتکس پیشانی(PFT) در مغز است بطور محسوسی کاهش می یابد و عقل معتاد قادر به کنترل اعمال لذت طلبانه خود نیست شخصیت معتاد (ایگو) ضعیف شده و قسمت غرایز (اید ) برای کسب لذت به شدت فعال می شود و عقل قادر به فرمان دادن برای جلوگیری از این کار نیست
از لحاظ علمی نرون های که از قسمت لوب قبل از پیشانی مغز (مرکز شخصیت یا همان ایگو ) به مرکز لذت (اید) می روند دچار یک قطعی یا هرس سیناپسی می شوند
مواد نوتروپیک پلی هستند که دوباره رابطه بین قسمت شخصیت بیمار(ایگو ) را با مرکز لذت (اید ) در قسمت لمیبک دوباره بر قرار می کنند و اگر بیمار قبل از اعتیاد دارای یک شخصیت خوب بوده است قادر به کنترل خود و جلوگیری از هوس مصرف می شود اما وای به حال کسی که قبل از اعتیاد به شیشه دارای شخصیت درستی نبوده باشد ؟