چرا ظرف 18 سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران حتی یک کتاب درباره ماده مخدر کراک و هروئین فشرده منتشر نکرد

حقایق همیشه در پیش روی ما هستند  ما هستم که چشم بینا نداریم  (مری )
چرا ظرف 18 سال گذشته  ستاد  مبارزه با مواد مخدر ایران حتی یک کتاب درباره ماده  مخدر کراک و هروئین فشرده  منتشر نکرد ؟


از سال 1374 تا سال 1392 ستاد مبارزه با مواد مخدر در  ایران در راستای اطلاع  رسانی  علمی  اقدام به انتشار هفتاد شش کتاب  کرده است
که البته بعضی از انها به جزوه بیشتر شبیه هستند تا کتاب
جالب در  این است که اقایان مسئولین  ستاد مبارزه با مواد مخدری که هر روز در مصاحبه های خود دم از اعتیاد به  ماری حوانا و کراک و حشیش که  رایج ترین ماده مخدر در این کشور بوده و هست می زنند فقط  یک کتاب  مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: حشيش ( ماريجوانا، علف، بنگ )  را در مورد این مواد چاپ کردند که البته خودشان می دانند با یک گل بهار نمی شود ؟
 و به طوری که از تیتر ان هم  پیدا است مطالبش ان چنان اشکار است  که احتیاج به خواندن این کتاب هم نیست ؟
اما چرا در ظرف  این 18 سال حتی یک  کتاب درباره ماده مخدر کراک  از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر نشد که حقایق اشکار مخدر کراک  را  بیان کند ؟
ماده مخدر رایجی که زمانی بیشترین ماده مخدر مصرفی در ایران  بود و هنوز هم  افراد زیادی به ان معتاد هستند

نویسنده
کتاب مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: كراك 1389 در مورد کراک کوکائین است  نه کراک هروئین  که به قول سردار مویدی معتاد انرا در ایران نداریم ؟


 ورزش و درمان اعتياد
 کتاب ورزش و درمان اعیتاد  مثلا برای درمان  دو میلیون معتاد در ایران با  کمک ورزش  نوشته شده است ؟؟
 تیراژ کتاب ورزش و درمان اعتیاد   حدود 1000 هزار عدد است ؟
که  از تیراژ داستان های ملانصرالدین هم کمتر است و فقط مثل اینکه 1000 تا معتاد  در ایران می خواستند با ورزش اعتیاد را ترک کنند
در کل با نگرشی بر تیراژ و عناوین و تعداد انها متوجه خواهید شد که انتشار انها  از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر جنبه نمایشی و مطرح کردن  ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران  برای دریافت بودجه  های علمی  پژو هشی  فرهنگی بیشتر است 
اما واقعا چرا حتی یک کتاب و جزوه در ظرف این مدت برای اطلاع رسانی درباره ماده مخدر کراک منتشر نشد ؟
شما می دانید ؟
بازی دادن مردم با تبدیل مخدر کراک به کروکودیل فریبی برای حفظ موقعیت خطاکاران است
سردار مویدی برای اثبات خیر خود فرمول شیمیایی کراک ایرانی و هروئین فشرده را اعلام کنید ؟

رديف عنوان كتاب سال انتشار

1. اضرار به نفس ( پژوهشي فقهي كارشناسي در مواد مخدر ) 1374


2. بررسي مواد مخدر در متون اسلامي 1374
1376
3 درباره ملاقاتها، فتاوا و بيانات مراجع عظام تقليذ و علماي اعلام در ارتباط با حرام -2- ويژه نامه هاي 1بودن مصرف و مقدمات مواد مخدر
3 .
4. اعتياد، اسارت انسان 1377

5. فقط براي امروز 1377

6. مواد مخدر آرزوها را مي كشد 1378

7. مواد مخدر از ديدگاه فقهاي شيعه 1378

8. ارزيابي سوءمصرف مواد مخدر در زندان هاي ايران 1381

9. بررسي ميزان آگاهي جوانان شهر تهران از پديده اعتياد 1381
1382
اپوزسيون و مواد مخدر، تحليلي بر رويكرد رسانه هاي اپوزيسيون نسبت به قاچاق، توزيع و مصرف مواد


مخدر در ايران
.10
1382 11 . ارزيابي وضعيت جهاني اكستاسي و آمفتامين ها، سال 2003

1382 ( 12 . استراتژي ملي كنترل مواد مخدر آمريكا ( 2003

13 . آشنايي با مواد صناعي اعتيادآور 1382

14 . اصول مربوط به كاهش تقاضا 1382

15 . بحران اجتماعي، تهديد عليه امنيت ملي 1382

16 . بررسي مصرف مواد مخدر در ميان معتادان مرد در ايران 1382

17 . پرتوي از افق انديشه امام ( ره ) 1382

18 . تدابيري براي ارتقا و همكاري قضايي كميسيون مواد مخدر سازمان ملل 1382

19 . جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين 1382

20 . درآمدي بر استراتژي برخي از كشورهاي جهان در زمينه كنترل قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر 1382

21 . درآمدي بر استراتژي كاهش تقاضا ( ابعاد تجربي و نظري ) 1382

فهرست كتب چاپ شده از سوي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه بامواد مخدر
از سال 1374 لغايت مرداد ماه 1392


22 . درآمدي بر وضعيت اعتياد به مواد مخدر جوانان 1382

23 . راهنماي والدين براي پيشگيري (گسترش دنياي عاري از اعتياد) 1382

24 . سايت هاي اينترنتي مواد مخدر و اعتياد 1382

25 . عالم سوم، داستان هاي كوتاه در مورد اعتياد 1382

26 . قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل 1382

27 . كتاب شناسي اعتياد 1382

28 . نظر شهروندان تهراني در مورد مبارزه با مواد مخدر و اعتياد 1382

29 . آسيب شناسي رواني سوءمصرف مواد 1383

30 . اعتياد و زنان، تفاوت هاي جنسيتي در زمينه سوءمصرف مواد و درمان آن 1383

31 . جامعه شناسي مواد مخدر 1383

32 . رويكردي نو به پيشگيري از اعتياد ( مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان ) 1383

33 . گزيده اي از كتاب جنگ و جهاني شدن ترياك و هرويين، توليد انبوه مرگبارترين سلاح در افغانستان 1383

34 . مواد مخدر به روايت اسناد ساواك 1383

35 . مواد مخدر و اعتياد در آراي فقها 1383

36 . نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر 1383

37 . اقتصاد مواد مخدر ( برآورد هزينه هاي اقتصادي اجتماعي مصرف مواد مخدر در ايران 1384

38 . درآمدي بر جامعه شناسي كجروي 1384

39 . فصل خيال ( داستان هاي كوتاه درباره معتادين ) 1384

40 . مقدمه اي بر مصاحبه انگيزشي: رويكردي نوين در درمان معتادان 1384

41 . مواد مخدر، نگاه اجمالي 1384

42 . نظريه هاي سوءمصرف مواد مخدر 1384

43 . نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر در كشور 1384

44 . سوء مصرف مواد: خاستگاه و مداخلات 1386

45 . سير تحول قانونگذاري در زمينه مواد مخدر، روان گردان و اعتياد 1386

46 . فرهنگ توصيفي مواد مخدر و مواد روانگردان 1389

47 . مباني علوم جنايي: مواد مخدر، سموم و شيمي 1389

48 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: اكستازي ( و ساير مواد محفلي ) 1389

49 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: ال. اس. دي 1389

50 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: ترياك 1389

51 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: حشيش ( ماريجوانا، علف، بنگ ) 1389

52 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: كراك 1389

53 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: مت آمفتامين ( شيشه ) 1389

54 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: مرفين و هروئين 1389

55 . مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: مواد توهم زا ( پيوت و مسكالين ) 1389

56 . مجموعه مقالات پژوهشي سوءمصرف مواد: ارائه شده در مجموعه فرهنگي شقايق سال 1389 1386

57 . معرفي دفتر تحقيقات و آموزش 1389

58 . درمان هاي دارويي وابستگي به مواد افيوني 1390

59 . ژن ها، محيط و آسيب شناسي رواني 1390

60 . مجموعه مقالات: پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در حوزه مواد مخدر/ جلد اول 1390

61 . مجموعه مقالات: پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در حوزه مواد مخدر/ جلد دوم 1390

62 . ورزش و درمان اعتياد 1390

63 . سوء مصرف الكل و مواد مخدر 1391

64 . استرس، آسيب و مصرف مواد 1391

65 . اعتياد به مواد مخدر و علل آن 1391

66 . بيداري درون: رويكرد حلقه زندگي بر بهبودي از اعتياد 1391

67 . درآمدي بر مديريت كاهش تقاضاي سوء مصرف مواد مخدر 1391

68 . درك اعتياد به عنوان راهي براي خود درماني 1391

69 . سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد 1391

70 . سوءمصرف الكل و مواد مخدر 1391

1391 1387 - 71 . مجموعه مقالات پژوهشي سوء مصرف مواد در سال هاي 1389

72 . مجموعه مقالاتي درباره جنبه هاي بين المللي نحوة اقدام مددكاري اجتماعي در اعتيادها 1391

73 . مددكاري اجتماعي با تاكيد بر كار با معتاد 1391

74 . مصاحبة انگيزشي در درمان مشكلات رواني 1391

75 . اعتياد به آمفتامين - از علوم پايه تا درمان 1392

76 . مواد و جنگ هاي معاصر


«ورزش و درمان اعتیاد» به بازار كتاب آمد
27 ارديبهشت 1391 ساعت 14:34
کتاب «ورزش و درمان اعتیاد» براساس مطالعات مسعود حاجی رسولی نوشته شده است. وي در اين نوشته كوشيده به تاثیرات و روش‌ها‌ی مختلف ورزش در درمان اعتیاد بپردازد.-
نویسنده کتاب «ورزش و درمان اعتیاد» درباره انگيزه نگارش اين كتاب به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: انگيزه‌ام براي نگارش اين كتاب هشت سال فعالیت در زمینه درمان و کمک به معتادان بود.

حاجی رسولی كه عضو هیات ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی است، در ادامه سخنانش افزود: هنگامی که با معتادان کار می‌کردم متوجه شدم که ورزش با اعتیاد در چهار محور پیشگیری، درمان، کاهش آسیب‌ها و شیوع اعتیاد مرتبط است. به ‌همین دلیل سعی کرده‌ام در این کتاب به ‌این چهار محور اشاره کنم.

وي گفت: در ایران، سه روش درمانی برای اعتیاد وجود دارد؛ ایمان‌مداری، درمان با متادون و استفاده از شربت تریاک. هرکدام از این روش‌های درمان، به ورزش متناسب با خود احتیاج دارند که این کتاب، این روش‌ها را بررسی می‌کند.

وی افزود:  بعضی از معتادان هنگامی که اعتیاد خود را ترک می‌کنند نمی‌توانند ورزش‌های سنگین انجام دهند اما این کتاب به ورزش‌هایی که این افراد باید انجام دهند اشاره می‌کند. حتی عده‌ای دیگر از این معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌روند اما نمی‌دانند که چه ورزش‌هایی را انجام دهند که در اين كتاب به این ورزش‌ها هم اشاره کرده‌ام.

اين كتاب شامل هفت فصل است؛ «اعتياد چيست؟»، «پيشگيري»، «ورزش و فعاليت‌هاي بدني»، «ورزش دشمن اعتياد»، «دوپينگ و اعتياد»، «نقش ورزش در درمان اعتياد» و «تغذيه» از جمله فصل‌هاي كتاب است.

کتاب «ورزش و درمان اعتیاد» با شمارگان 1050 نسخه و بهاي 2 هزار و 500 تومان از سوي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: