آناندا متدی برای مبارزه با شیاطین نفس و راهی به سوی سعادت است

تماشاگر گلزار
هر چند ز كار خود خبردار نيم
بيهوده تماشاگر گلزار نيم
بر حاشيه كتاب چون نقطه ي شك
بيكار نيم اگر چه در كار نيم


امروز در اين شهر چو من ياري نيست
آورده به بازار و خريداري نيست
آنكس كه خريدار بدو رايم نيست
وآنكس كه بدو راي خريدارم نيست


آناندا فقط یک متد ترک اعتیاد نیست فلسفه ای برای مبارزه است
آناندا راهی است که  به ما طریقه مبارزه در زندگی را می اموزد
کسانی  که  توانسته اند بر اعتیاد به مواد مخدر غلبه کنند و پاک شده و پاک بمانند  در فلسفه اناندا به دو دسته تقسیم می  شوند
رهگذران  و برادران
رهگذران کسانی  هستند که معتاد شده ترک می کنند اما در صدد ان نیستند که  به دیگران کمک کنند انها خواه نا خواه روزی دوباره  به جمع معتادین باز می گردند
برادران
برادران کسانی هستند که زمانی که ترک کرده اند لذت مبارزه با نفس را به خوبی درک می کنند انها راه مبارزه با شیطان را در عمل طی کرده اند و با عشق  به دیگر معتادان  انها را در راه رهایی از اعتیاد کمک می کنند
برادران چون همیشه در حال مبارزه با شیطان اعتیاد هستند هیچگاه غافل از شیطان نفس  نیستند   کمک انها به دیگران کمک به خود است کمک به افزایش سطح آگاهی و شعور در جامعه است   

هیچ نظری موجود نیست: