رئیس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی : اقتصاد جرمی که از مواد مخدر بدست می آید یک خطر مشترک برای افغانستان و ایران می باشد

رئیس جمهور اسلامی افغانستان  غنی : اقتصاد جرمی که از مواد مخدر بدست می آید یک خطر مشترک برای افغانستان و ایران می باشد