پيام تبريک دکتر یزدان نیاز به مناسبت حلول سال نو در تاریخ 20:20:20

پيام تبريک دکتر یزدان نیاز  به مناسبت حلول سال نو

سالی که اعمال رفتار و افکارمان 202020 باشد


سال جدید در ساعت 20:20:20: جدید می شود
20/20/20
این نشانه خوبی است که ما هم با اعمالی با نمره 20
رفتاری با نمره  20
و افکاری با نمره  20
سالی را در تاریخ بیست بیست بیست 20:20:20   شروع کنیم
سالی که در ان همه کارهای که می کنیم به بهترین وجه و نمره ما   بیست 20 بیست 20 باشد

هیچ نظری موجود نیست: