هفت سین معتادان به مواد مخدر در ایران

هفت سین معتادان به اینترنت ؟
هفت سین معتادان به مواد مخدر در ایران
سیخ
سنگ
سیگاری  ماری جوانا
سیگار پیچ ماری جوانا
سوت شیشه

سوسمار (مخدر کروکودیل )
مخدر و روانگردان های سنعتی (صنعتی ) یا سنتی ؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: