تاج و تخت کاسه ماری جوانا کشی و حشیش (چلیم و قلیان ماری جوانا ) Roor Crown Bowl MARIJUANA

Roor Crown Bowl MARIJUANA
تاج و کاسه و تخت وسائلی است که برای کشیدن ماری جوانا و حشیش استفاده می شود و مثل همان چلیم و قلیان خودمان  است
Roor Option Bowls
Roor-Rasta-Poseidon-Bowl-188


هیچ نظری موجود نیست: